Stortinget - Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10

Dato: 14.04.2015

Dokumenter: (Innst. 200 S (2014–2015))

Sak nr. 2 [10:36:54]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2013

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2013 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.