Stortinget - Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10

Dato: 14.04.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:10:04]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ((Innst. 216 L (2014–2015), jf. Dokument 16 (2014–2015)))

 • Sak nr. 2 [10:36:54]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2013 ((Innst. 200 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 3 [10:37:15]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne, oversendt fra Stortingets møte 18. desember 2014 om videreutvikling av Svalbard-samfunnet, med vekt på bærekraft, miljøforskning, en energibase og nye næringsveier ((Innst. 215 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 4 [10:52:08]

  Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid ((Innst. 222 S (2014–2015), jf. Meld. St. 8 (2014–2015)))

 • Sak nr. 5 [11:50:48]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken ((Innst. 226 S (2014–2015), jf. Meld. St. 10 (2014–2015)))

 • Sak nr. 6 [13:22:26]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren:
  «Fakta viser at underernæring hos eldre menneske på sjukehus og sjukeheim er eit stort problem. Helsedirektoratet lanserte i 2009 «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring». Desse skulle bidra til at underernærte og personar i ernæringsmessig risiko vert identifiserte og får ei målretta ernæringsbehandling. Målgruppa var helsepersonell både i spesialist- og primærhelsetenesta. I Aftenposten kunne vi den 11. mars 2015 lese om ein pasient som i samband med eit sjukehusopphald i 2013 tok av 21 kilo. Pasienten døydde kort tid etterpå. Fylkeslegen uttaler at pasienten døydde som følgje av systemsvikt over lang tid, og at sjukehuset har brote forsvarlegheitskravet.
  Kva gjer regjeringa for å hindra utvikling av underernæring hos eldre, og kva vert gjort for å hindra at liknande systemsvikt skjer ved andre helseinstitusjonar i Noreg?»

 • Sak nr. 7 [14:17:15]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) ((Innst. 224 L (2014–2015), jf. Prop. 56 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 8 [17:42:35]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren:
  «Legevakt er ein hjørnestein i helsevesenet vårt, og norske legevakter tar imot rundt to millionar pasientar årleg. Men norske legevakter har store svakheiter, og tilbodet rundt om i landet varierer sterkt. Det er bildet som vert teikna i Legeforeininga sin nye rapport «En legevakt for alle, men ikke for alt». Innspelsrapporten peikar på for låg bemanning, tilfeldig organisering, rekrutteringsproblem, lange avstandar til næraste legevakt og for lite systematisk arbeid med kvalitet. Det vert etterlyst konkrete krav til innhald og kvalitet i tenestene, og at det også vert sett av ressursar til administrasjon og leiing av legevaktene slik at krav til kompetanse, opplæring og forbetringsarbeid vert sett i system.
  Kva vil regjeringa gjere av tiltak på kort og lang sikt for å sikre kvalitet, kompetanse og tilgjengelegheit i legevakttilbodet?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.58.