Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2015 kl. 10

Dato: 12.05.2015

Dokumenter: (Innst. 178 S (2014–2015))

Sak nr. 5 [11:53:26]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2014

Talere

Votering i sak nr. 5

Martin Kolberg (A) [11:53:52]: (komiteens leder): Som det framgår av innstillinga, har kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke noe å bemerke til statsrådsprotokollene for første halvår 2014, verken når det gjelder benådningssakene, embetsutnevnelsene, fastsatte, endrede eller opphevde forskrifter eller øvrige saker.

Når det gjelder gjennomgangen av forskrifter, viser jeg til at forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd inngår som en del av komiteens halvårlige gjennomgang av statsrådets protokoller. Det vises i innstillinga til at daværende kontroll- og konstitusjonskomité tilbake til mai 2007 ba regjeringa om å legge ved en oversikt over nye sentralt departementsfastsatte forskrifter og foretatte endringer i forskrifter gitt etter delegert fullmakt i forbindelse med oversendelsene av statsrådsprotokollene. I denne sammenhengen ble det også bedt om å få oversendt lister over høringsinstanser i sakene. I desember 2008 gikk komiteen et skritt lenger og ba om å få oversendt oversikt over tilfeller der fullmakt til å gi forskrifter var delegert fra departementet til ytre etater. Det er altså her snakk om forskrifter som ikke fastsettes i statsråd og dermed ikke er en del av statsrådets protokoller.

Departementene har på denne bakgrunn oversendt informasjon separat, og det er blitt gjort på ulike måter. Som det blir redegjort for i innstillinga, vil ikke komiteen lenger be om å få oversendt alle nye forskrifter fastsatt av et departement eller av ytre etater etter delegert fullmakt. Denne informasjonen vil stort sett være tilgjengelig på departementets nettsider, i Norsk Lovtidend m.v.

Jeg viser til at en systematisk etterprøving av regjeringas forskriftsgivning er svært ressurskrevende, og at det vanskelig lar seg gjennomføre innenfor komiteens tilgjengelige utredningskapasitet og kompetanse. Komiteen vil, uavhengig av den halvårlige gjennomgangen, på bakgrunn av sin initiativrett kunne føre kontroll med om en forskrift er gitt i tråd med lovgivers intensjoner eller andre klart uttalte parlamentariske forutsetninger.

Når det gjelder forskriftene som inngår som en del av statsrådets protokoller, vil komiteen fortsatt rutinemessig be Stortingets utredningsseksjon om å foreta undersøkelser som et ledd i den halvårlige kontrollen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2014 vedkommende:

Statsministerens kontor

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.