Stortinget - Møte tirsdag den 26. mai 2015 kl. 12

Dato: 26.05.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 72 (2014–2015), jf. Innst. 252 L (2014–2015) og Prop. 58 L (2014–2015))

Sak nr. 9 [20:31:28]

Stortingets vedtak til lov om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)