Stortinget - Møte mandag den 1. juni 2015 kl. 12

Dato: 01.06.2015

Dokumenter: (Innst. 131 S (2014–2015), jf. Dokument 12:20 (2011–2012))

Sak nr. 1 [12:05:38]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 12:20 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil) – bifalles ikke.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.