Stortinget - Møte mandag den 30. mai 2016 kl. 12

Dato: 30.05.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 69 (2015–2016), jf. Innst. 280 L (2015–2016) og Prop. 61 L (2015–2016))

Sak nr. 14 [19:13:34]

Stortingets vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)