Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2016 kl. 10

Dato: 13.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 103 (2015–2016), jf. Innst. 389 L (2015–2016) og Prop. 91 L (2015–2016))

Sak nr. 36

Stortingets vedtak til lov om endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren)