Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2016 kl. 10

Dato: 13.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 104 (2015–2016), jf. Innst. 378 L (2015–2016) og Prop. 125 L (2015–2016))

Sak nr. 37

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)