Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. februar 2017

Hans Olav Syversen

Marianne Marthinsen

leder

ordfører