Stortinget - Møte mandag den 13. mars 2017

Dato: 13.03.2017
President: Ingjerd Schou

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [22:29:33]

Referat

 • 1. (173) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om nye tiltak for å fremme likestilling (Dokument 8:62 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2. (174) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om å sikre menneskerettighetene i eldreomsorgen (Dokument 8:56 S (2016–2017))

 • 3. (175) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om turnusordningen for leger (Dokument 8:58 S (2016–2017))

 • 4. (176) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om lokalsykehus i Flekkefjord, Narvik og Odda (Dokument 8:59 S (2016–2017))

 • 5. (177) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad, Janne Sjelmo Nordås og Kjersti Toppe om å opprette ein eigen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi (generell kirurgi), og nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurgar til lokalsjukehus (Dokument 8:60 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 2–5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6. (178) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven (Dokument 8:57 S (2016–2017))

 • 7. (179) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) (Prop. 64 L (2016–2017))

 • 8. (180) Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom) (Prop. 65 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (181) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2016

 • 10. (182) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Michael Tetzschner, Erik Skutle, Helge Thorheim, Gjermund Hagesæter, Per Olaf Lundteigen og Bård Vegar Solhjell om endringer i EOS-kontrolloven (Dokument 8:63 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.