Stortinget - Møte torsdag den 6. april 2017

Dato: 06.04.2017
President: Marit Nybakk

Innhold

Formalia

President: Marit Nybakk

Presidenten: Presidenten vil helt innledningsvis gjøre oppmerksom på at vi har veldig mye under formalia i dag. Det er mange som søker permisjon, og det er mange forslag som fremmes – ikke bare har statsråden 28 på sitt bord. Presidenten vil likevel be om at folk er i salen til vi har vedtatt alt under formalia.

Representanten Bjørn Lødemel, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra den møtende vararepresentant for Nordland fylke, Tone-Helen Toften, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget torsdag 6. april under representanten Lisbeth Berg-Hansens permisjon, av velferdsgrunner.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Tredje vararepresentant for Nordland fylke, Anette Kristine Davidsen, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses også vedtatt.

Anette Kristine Davidsen er til stede og vil ta sete.

Det foreligger fire permisjonssøknader:

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Oskar J. Grimstad fra og med 6. april og inntil videre

  • fra representanten Hans Olav Syversen om permisjon i dagene 18. og 19. april for å delta i Verdensbankens parlamentariske nettverksmøte i Washington

  • fra representanten Fredric Holen Bjørdal om foreldrepermisjon i tiden fra og med 17. april til og med 30. april

  • fra representanten Mudassar Kapur om foreldrepermisjon i tiden fra og med 17. april til og med 23. juni

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Møre og Romsdal fylke, Mette Hanekamhaug, befinner seg for tiden utenlands og kan av den grunn ikke møte i Stortinget under representanten Oskar J. Grimstads permisjon.

Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden slik:

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve 18.–26. april, Åge Austheim 6. april

  • For Oslo fylke: Frode Helgerud 18. april–21. juni, Ann Kathrine Skjørshammer 18. og 19. april

– Det anses vedtatt.

Åge Austheim er til stede og vil ta sete.

Statsråd Bent Høie overbrakte 28. kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Tove Karoline Knutsen vil framsette et representantforslag.

Tove Karoline Knutsen (A) []: På vegne av representantene Torgeir Micaelsen, Freddy de Ruiter, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og meg sjøl har jeg gleden av å framsette et representantforslag om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse.

Presidenten: Representanten Freddy de Ruiter vil framsette et representantforslag.

Freddy de Ruiter (A) []: På vegne av Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol, Karin Andersen og meg selv har jeg gleden av å fremme et representantforslag om en helhetlig plan for autisme.

Presidenten: Representanten Ruth Grung vil framsette to representantforslag.

Ruth Grung (A) []: På vegne av Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Ingvild Kjerkol, Freddy de Ruiter og meg selv vil jeg fremme et forslag om rekruttering til primærhelsetjenesten, og på vegne av Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe og meg selv vil jeg fremme et forslag om forebygging og behandling av kroniske sår.

Presidenten: Representanten Torgeir Knag Fylkesnes vil framsette et representantforslag.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: På vegner av representanten Audun Lysbakken og meg sjølv vil eg setje fram eit representantforslag om å oppretthalde akuttkirurgi ved Odda sjukehus.

Presidenten: Representanten Ketil Kjenseth vil framsette et representantforslag.

Ketil Kjenseth (V) []: På vegne av representantene Pål Farstad, Abid Q. Raja, Terje Breivik og meg selv har jeg gleden av å sette fram et representantforslag om økt grønn konkurransekraft.

Presidenten: Representanten Terje Breivik vil framsette et representantforslag.

Terje Breivik (V) []: Stortinget vert heller ikkje denne våren gjerandslaust.

På vegner av underteikna, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja har eg gleda av å setja fram eit representantforslag om å innføra kompetansekrav i barnevernet.

Presidenten: Representanten Sveinung Rotevatn vil framsette et representantforslag.

Sveinung Rotevatn (V) []: På vegner av representantane Iselin Nybø, Trine Skei Grande og meg sjølv har eg gleda av å setje fram eit representantforslag om Lærarløftet 2.0.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil framsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil på vegner av stortingsrepresentanten Anne Tingelstad Wøien og meg sjølv fremja eit forslag om å implementera musikkterapi i helsetenesta og å auka den nasjonale utdanningskapasiteten.

Presidenten: Til slutt vil representanten André N. Skjelstad framsette et representantforslag.

André N. Skjelstad (V) []: På vegne av Pål Farstad, Trine Skei Grande og meg selv setter jeg fram et forslag om kommunal frihet.

Presidenten: Alle forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagsordenen tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.