Stortinget - Møte torsdag den 6. april 2017

Dato: 06.04.2017
President: Marit Nybakk

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 7 [15:05:03]

Referat

 • 1. (230) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.) (Lovvedtak 62 (2016–2017))

  • - er sanksjonert under 5. april 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (231) Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektsikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser) (Prop. 85 L (2016–2017))

 • 3. (232) Pensjonar frå statskassa (Prop. 100 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (233) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet (Meld. St. 35 (2016–2017))

 • 5. (234) Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing) (Prop. 83 L (2016–2017))

 • 6. (235) Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon) (Prop. 95 L (2016–2017))

 • 7. (236) Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet) (Prop. 97 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 4–7 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 8. (237) Samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987 (Prop. 103 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9. (238) Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) (Prop. 80 L (2016–2017))

 • 10. (239) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) (Prop. 81 L (2016–2017))

 • 11. (240) Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven) (Prop. 87 L (2016–2017))

 • 12. (241) Lov om adopsjon (adopsjonsloven) (Prop. 88 L (2016–2017))

 • 13. (242) Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) (Prop. 93 L (2016–2017))

 • 14. (243) Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.) (Prop. 101 L (2016–2017))

 • 15. (244) Endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.) (Prop. 102 L (2016–2017))

 • 16. (245) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) (Prop. 104 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 9–16 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 17. (246) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2016 (Dokument 9 (2016–2017))

 • 18. (247) Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 (Meld. St. 34 (2016–2017))

 • 19. (248) Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse (Dokument 8:86 S (2016–2017))

 • 20. (249) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad om kontanter som betalingsmiddel i Norge (Dokument 8:88 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 17–20 sendes finanskomiteen.

 • 21. (250) Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett) (Prop. 89 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 22. (251) Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015 (Prop. 90 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 23. (252) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Anders Tyvand, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi (Dokument 8:74 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 24. (253) Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS (videreutvikling av Schengen-regelverket) (Prop. 98 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 25. (254) Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.) (Prop. 99 L (2016–2017))

 • 26. (255) Endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering) (Prop. 106 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 25 og 26 sendes justiskomiteen.

 • 27. (256) Endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.) (Prop. 78 L (2016–2017))

 • 28. (257) Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring) (Prop. 79 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 27 og 28 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 29. (258) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Sveinung Rotevatn om en gjennomgang av statens organisering og utbredelse med formål å redusere offentlig aktivitet i velfungerende kommersielle markeder (Dokument 8:80 S (2016–2017))

 • 30. (259) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen (Dokument 8:83 S (2016–2017))

 • 31. (260) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå (Prop. 84 S (2016–2017))

 • 32. (261) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak (Dokument 8:87 S (2016–2017))

 • 33. (262) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport (Prop. 91 L (2016–2017))

 • 34. (263) Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) (Prop. 94 L (2016–2017))

 • 35. (264) Endringer i kommunestrukturen (Prop. 96 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 29–35 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 36. (265) Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2016 (Dokument 5 (2016–2017))

 • 37. (266) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2016 (Dokument 7:1 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 36 og 37 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 38. (267) Reindrift - Lang tradisjon - unike muligheter (Meld. St. 32 (2016–2017))

 • 39. (268) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Pål Farstad om en enklere hverdag for landets små og mellomstore bedrifter (Dokument 8:81 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 38 og 39 sendes næringskomiteen.

 • 40. (269) Representantforslag fra stortingsrepresentant Terje Breivik, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad om fremme av sosialt entreprenørskap (Dokument 8:82 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 41. (270) Verksemda til Avinor AS (Meld. St. 30 (2016–2017))

 • 42. (271) Nasjonal transportplan 2018-2029 (Meld. St. 33 (2016–2017))

 • 43. (272) Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane) (Prop. 82 L (2016–2017))

 • 44. (273) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Hugo Johan Bjørnstad, Odd Omland, Eirik Sivertsen og Karianne Tung om like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen (Dokument 8:84 S (2016–2017))

 • 45. (274) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else May Botten, Lise Christoffersen, Hugo Johan Bjørnstad, Magne Rommetveit og Eirik Sivertsen om en helhetlig luftfartsstrategi (Dokument 8:85 S (2016–2017))

 • 46. (275) Oslopakke 3 - revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster (Prop. 86 S (2016–2017))

 • 47. (276) Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland (Prop. 105 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 41–47 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 48. (277) Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk (Meld. St. 24 (2016–2017))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Og det kommer sikkert mer. Vi blir ikke arbeidsledige.

Dette er siste plenumsdag før påske. Presidenten vil ønske alle representantene en riktig god påskehøytid, med god anledning til å kaste glans over sin egen valgkrets eller andres. Selv om vi ikke har «ferie» i vårt vokabular i denne forsamlingen, vil presidenten håpe at det blir noen gode og late dager for alle representantene, og ønske samtlige tilbake til godt virke tirsdag den 18. april kl. 12. Riktig god påske til alle sammen!

Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke. – Møtet er hevet.