Stortinget - Møte torsdag den 1. juni 2017

Dato: 01.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 271 S (2016–2017), jf. Dokument 13 (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 11 [16:43:15]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016 (Innst. 271 S (2016–2017), jf. Dokument 13 (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.