Stortinget - Møte torsdag den 8. juni 2017

Dato: 08.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 385 S (2016–2017), jf. Prop. 84 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 2 [10:03:17]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå (Innst. 385 S (2016–2017), jf. Prop. 84 S (2016–2017))