Stortinget - Møte torsdag den 15. juni 2017

Dato: 15.06.2017
President: Øyvind Halleraker
Dokumenter: (Lovvedtak 122 (2016–2017), jf. Innst. 443 L (2016–2017) og Prop. 145 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 22 [20:31:13]

Stortingets vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (Lovvedtak 122 (2016–2017), jf. Innst. 443 L (2016–2017) og Prop. 145 LS (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 15–22.