Stortinget - Møte torsdag den 8. desember 2016

Dato: 08.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 58 S (2016-2017), jf. Dokument 8:103 S (2015-2016))

Innhold

Sak nr. 3 [10:57:07]

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen og Odd Omland om å flytte forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes (Innst. 58 S (2016-2017), jf. Dokument 8:103 S (2015-2016))

Talere

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [] (ordførar for saka): Vi hamna i ein litt uheldig situasjon med det tekniske behovet for å teste brannalarmsystemet, ein komité som var på blamøte og debatten som gjekk føre seg i salen utan at vi var klare over det. Panikken breidde seg i komiteen da vi skjønte den tabben som var skjedd. Det var mykje spring i gangane. Mens dette skjedde, var det berre ein eller to i komiteen som sat i salen. Saksordføraren var ein av dei som var ute.

Forslaget frå Arbeidarpartiet om å flytte forvaltinga av investeringsfonda for Nordvest-Russland og Aust-Europa til Kirkenes har komiteen hatt til behandling, og vi har kome fram til ei samrøystes innstilling.

Komiteen er heilt einig med forslagsstillarane om at auka industrisamarbeid og næringsutvikling mellom Noreg og Nordvest-Russland er bra og eit nasjonalt mål. Men slik det er no, har forholdet mellom Noreg og Russland gjort at dette har hamna i ein litt annan situasjon enn tidlegare. Det har også vore utfordringar knytte til kapitalforvaltinga av desse fonda. Investeringsfonda for Nordvest-Russland og Aust-Europa er evaluerte av Menon. Menon har kome fram til at det ikkje – eller knapt nok – er samfunnsøkonomisk lønsamt å fortsetje forvaltinga av fonda i dagens situasjon. Derfor har styret i Innovasjon Noreg også anbefalt at fonda skal avviklast eller førast over til ein ny operatør.

Komiteen er einig i, og innstiller på, at fonda skal vidareførast, at dei blir slåtte saman og sett på under eitt, og at dei blir gitte eit nytt mandat, som er tilpassa dagens situasjon. Komiteen ser også utfordringa knytt til kapitalforvalting. Komiteen ønskjer å knyte kapitalforvaltinga til eit kompetent miljø i Nord-Noreg, med eit ankerfeste i Kirkenes/Sør-Varanger.

Med det vil eg takke komiteen for eit godt og konstruktivt arbeid. Vi landa på semje i denne saka. Vi er nok alle einige om å få desse fonda til å fungere etter hensikta. Utfordringa er å finne eit godt miljø som kan forvalte det.

O dd Omland (A) []: Som en av forslagsstillerne vil jeg gi uttrykk for at jeg er veldig godt fornøyd med komiteens innstilling, og jeg takker både komiteen og saksordføreren for et godt samarbeid.

Bakgrunnen for dette forslaget har to sider. Sør-Varanger kommune er hardt rammet etter nedleggelsen av Sydvaranger Gruve og har i den sammenheng søkt om omstillingsmidler, og denne søknaden behandles separat av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi mener samtidig at det er viktig å se på andre virkemidler som kan være med på å stimulere til ny aktivitet. Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Investeringsfondet for Øst-Europa ble i fjor evaluert av Menon, og der framkommer det at fondene ikke har fungert etter hensikten. I dag ber derfor Stortinget regjeringen slå sammen de to fondene og lage et nytt mandat for det sammenslåtte fondet, tilpasset dagens situasjon. I tillegg foreslår komiteen å legge det sammenslåtte fondet, som forrige taler nevnte, til et kompetansemiljø i Nord-Norge med ankerfeste i Kirkenes.

Jeg mener at stortingsvedtaket i dag er med på å styrke innholdet i nordområdesatsingen generelt, og i tillegg bidrar positivt i den omstilling Sør-Varanger kommune er inne i.

Frank Bakke-Jensen (H) []: Jeg vil bare få legge litt kunnskap til saken. Sør-Varanger kommune har søkt om omstillingsmidler, og fått det, et omstillingsprogram på 40 mill. kr, så den delen av begrunnelsen er nok ikke stående. Sør-Varanger kommune har også, selv om de er i en vanskelig situasjon målt mot andre kommuner, faktisk fått en omstillingspakke som er større enn det man etter lover og regler kvalifiserer for, så her har regjeringen både vært på og vært raus med virkemidlene.

Når det gjelder fondene, er det faktisk – hvis man ser på historien – et godt bilde på at man skal være nøye med hvordan man bruker offentlige midler. Dette er fond som nesten ikke har vært i bruk på veldig lenge. Når vi tar kontakt med investormiljøene i Norge, sier man at det å investere i Russland er veldig vanskelig. Vi har gode eksempler på at det å være næringsdrivende i Russland er uhorvelig vanskelig. Vi har eksempler på næringsdrivende som er blitt arrestert, satt i avhør og utvist uten at det er mulig å finne noen påviselig grunn. Dette er et komplisert terreng, det er et ikke-ferdigtegnet kart, og derfor har vi foreslått at man slår de to fondene i hop, derfor har vi foreslått at man ser på mandatet, utvider det, og retter det mer mot investering i Barents-regionen og Nordkalotten heller enn primært i Russland. Derfor har vi også, i motsetning til forslagsstillerne, sagt at vi må ha en anbudskonkurranse, og forvaltningen må legges til et kompetent miljø i Nord-Norge. Vi vet at det er mange gode folk i Sør-Varanger kommune og veldig mange gode miljøer, men vi er ikke helt sikker på at man finner de beste forvaltningsmiljøene for denne type fond i Sør-Varanger. Derfor har vi sagt at man skal lete i Nord-Norge, så får man målt det mot de andre miljøene.

Det verste vi kan gjøre nå, er at vi som ren symbolpolitikk bare plasserer pengene i Sør-Varanger og sier at nå har vi gitt dere mulighetene til å ta ting videre. Vi må være sikre på at vi har kompetente miljø, og derfor er heldigvis en enstemmig komité med på at vi skal følge de vanlige reglene for å forvalte disse pengene.

Jan-Henrik Fredriksen (FrP) []: Jeg er veldig mye enig i det representanten Frank Bakke-Jensen tar opp. Jeg ønsker først og fremst å takke komiteen og takke forslagsstillerne. Jeg er veldig glad for at den saken som vi har til debatt her i dag, vil gå igjennom i Stortinget, men jeg vil også minne Stortinget om at jeg personlig fremmet identiske forslag i samme sak både i 2007 og i 2008. Det er godt at vi har en regjering i dag som er mye mer pragmatisk og løsningsorientert enn den forrige regjeringen, som stemte begge forslagene ned. Formålet mitt er i første rekke å takke komiteen for arbeidet og for at dette endelig går igjennom. Det er ingen tvil om at både vi som nasjon og Nord-Norge trenger et økt næringssamarbeid mellom Norge og Russland. Det sier seg selv at Sør-Varanger som et nasjonalt brohode overfor Russland bør være en helt sentral aktør i så måte. Igjen til komiteen: Tusen takk for et godt stykke arbeid.

Geir Pollestad (Sp) [] (leiar i komiteen): Eg skal ikkje forlengja debatten ved å gå inn på lange vurderingar av representanten Fredriksen sine vurderingar av dei forskjellige regjeringane som har vore i det siste, anna enn berre å slå fast at ofte er det sånn at partimedlemskap har ein viss innverknad på måten ein vurderer ei regjerings innsats på.

Så vil eg berre knyta ein kort kommentar til vedtaket og lokaliseringa. I vedtaket står det «kompetent miljø i Nord-Norge», men komiteen understrekar òg i forslaget til vedtak at det skal vera «med ankerfeste i Sør-Varanger». Eg vil be næringsministeren leggja merke til at i merknadene skriv komiteen at det skal vera «med siktemål om lokalisering i Kirkenes».

Line Henriette Hjemdal (KrF) []: Vi har en evaluering som forteller at disse fondene, slik de er innrettet i dag, ikke gir det utkomme som vi ønsker. Derfor er det bra at en samlet komité, og nå et samlet storting, vil slå sammen disse to investeringsfondene og få til noe nytt med et nytt mandat. Det er viktig, for det er en viktig region, det er en viktig del av landet vårt, og det er viktig med næringssamarbeid også over til Russland, dog med helt andre krevende tilnærmelser enn hva man er vant med når det gjelder mange andre landegrenser.

For Kristelig Folkeparti er det viktig å understreke det som komitélederen nå sa om at dette investeringsfondet skal være i «et kompetent miljø i Nord-Norge, med ankerfeste i Sør-Varanger», og også den komitémerknaden som presiserer hvor det kan være, at det kan være i Kirkenes.

Vi ser fram til at vi får et nytt mandat, at vi får ett fond, at dette blir satt ut i livet, og at vi begynner å få resultater av noe som er veldig viktig.

S tatsråd Monica Mæland []: Å flytte forvaltningen av fondet eller fondene til Kirkenes er, som det er nevnt, blitt foreslått to ganger, i 2005 og 2008. Begge gangene ble forslaget nedstemt. Nå stiller en enstemmig næringskomité seg bak representantforslaget. En samlet komité har også fremmet tilråding om at Investeringsfond for Nordvest-Russland og Investeringsfond for Øst-Europa slås sammen, at det lages et nytt mandat for det sammenslåtte fondet, og at forvaltningen av fondet legges til et kompetent miljø i Nord-Norge med ankerfeste i Sør-Varanger.

Investeringsfondet for Nordvest-Russland ble etablert med en bevilgning på 150 mill. kr i 1996. Fondet dekker Murmansk, Arkhangelsk, Nenets og Karelen i Russland. Fondet er kommersielt og kan nyttes til å foreta egenkapitaltilskudd eller gi ansvarlige lån på inntil 30 mill. kr til norske bedriftsetableringer i dekningsområdet. Fondet kan delta med 35 pst. av investeringen og må ha norsk medinvestor.

I sin levetid har Investeringsfondet for Nordvest-Russland investert i bare 15 prosjekter, som har sammenheng med høy risiko i Russland. Åtte har vært tilknyttet Sør-Varanger. Investeringsfondet har tap på ca. 30 mill. kr på ti solgte prosjekter. To prosjekter er solgt med gevinst. Fondets saldo er om lag 182 mill. kr. Det er tre gjenværende prosjekter i porteføljen. Den politiske og økonomiske situasjonen i Russland har selvsagt redusert norske bedrifters investeringslyst i Nordvest-Russland.

Investeringsfondet for Øst-Europa ble etablert i 1997 med en bevilgning på til sammen 120 mill. kr. Formålet med opprettelsen var å tilby statlig investeringskapital til norske selskaper som ønsket å etablere seg i markeder i Øst-Europa som ikke var dekket av Investeringsfond for Nordvest-Russland. Fondet er kommersielt og har stort sett de samme retningslinjene som Investeringsfond for Nordvest-Russland, bortsett fra at største beløp per investering er 15 mill. kr. Fondet har investert i 25 selskaper, det er ni selskaper igjen i porteføljen, og fondskapitalen på konto er i dag ca. 72 mill. kr. Fondet kan ikke investere i land som siden opprettelsen er blitt medlem av EU.

På oppdrag fra Innovasjon Norge evaluerte konsulentselskapet Menon investeringsfondene i 2015. Menon fant at Investeringsfond for Nordvest-Russland ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, mens Investeringsfond for Øst-Europa er på kanten til å være det. Innovasjon Norge ser investeringsvirksomheten som en stor risiko for selskapet og har i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet bedt om at forvaltningen av investeringsfondene legges til en enhet utenfor selskapet, eventuelt at fondene avvikles.

Jeg konstaterer at næringskomiteen tilrår at fondene slås sammen, samt at det lages et nytt mandat. Det er i tråd med de innspill jeg har fått, og jeg er enig i at det er nødvendig å gjennomgå mandatet for ordningene, slik at de bedre kan tilpasses dagens situasjon.

Jeg merker meg også at komiteen ber om at forvaltningen av det nye fondet legges til et kompetent miljø i Nord-Norge, med ankerfeste i Sør-Varanger. Det skal vi selvsagt vurdere. Det avgjørende er at fondene forvaltes av dyktige fagfolk med kunnskap om Russland og landene i Øst-Europa, og som har erfaring med å forvalte statlige midler i risikofylte investeringer.

Helt avslutningsvis kan jeg nevne at Investeringsfond for Nordvest-Russland, eller et sammenslått fond, fortsatt vil være et tilbud til norske selskaper som ønsker å etablere seg i fondenes virkeområde, dvs. i Russland og land i Øst-Europa som ikke er medlem av EU.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

Da skal Stortinget behandle sak nr. 6.