Stortinget - Møte torsdag den 8. desember 2016

Dato: 08.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 92 L (2016-2017), jf. Prop. 166 L (2015-2016))

Innhold

Sak nr. 2 [10:05:13]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) (Innst. 92 L (2016-2017), jf. Prop. 166 L (2015-2016))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

I rene Johansen (A) [] (ordfører for saken): I juni i år vedtok Stortinget innlemmelse av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, lov om EØS-finanstilsyn samt enkelte andre endringer i verdipapirhandelloven og lov om kredittvurderingsbyråer i EØS-avtalen. Den saken har en lang forhistorie og var gjenstand for en omfattende behandling og debatt før vedtaket i juni. Det er derfor ikke om Norge skal innlemme EUs finanstilsyn og enkelte andre rettsakter som berører dette i EØS-avtalen, vi skal beslutte i dag. I dag skal vi behandle proposisjonen der regjeringen foreslår lovendringene som følger opp gjennomføringen av det nye EØS-regelverket på finansmarkedsområdet i norsk rett.

Forslagene til lovendringer vil ifølge regjeringen konsekvensjustere og forenkle norsk regelverk på området, slik regjeringen varslet om i Prop. 127 L, som også ble behandlet i juni.

Komiteen har i sine merknader til saken lagt vekt på at utkastet til lovregler har vært på høring til en rekke berørte instanser. Synspunktene fra disse er gjengitt i saken og mer detaljert på departementets nettsider. Departementet kommenterer høringssvarene i saken og redegjør for den oppfølging høringssvarene har fått. De viser at enkelte av innspillene fra høringsinstansene er tatt til følge i utformingen av regelverket.

Det blir i høringssvarene pekt på at gjennomføringen av de aktuelle EØS-rettsaktene i norsk rett kan medføre kostnader for enkelte markedsaktører, noe det også ble varslet om i Prop. 127 L, i juni. Det poengteres i saken at endringene først kan settes i kraft når EØS-komiteen har fattet vedtak om innlemmelse av de relevante rettsaktene i EØS-avtalen.

Saken og forslagene til endringer i de ulike lover er grundig redegjort for i saken. Finanskomiteens flertall støtter forslagene i sin innstilling. Et mindretall i komiteen stemte imot forslagene til innlemmelse i EØS-avtalen av enkelte rettsakter som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter i juni. De slutter seg derfor heller ikke til forslagene til endringer i Prop. 166 L, som vi behandler her i dag. Jeg regner med at mindretallet selv redegjør for sine standpunkt. Jeg anbefaler finanskomiteens tilråding i saken.

Statsråd Siv Jensen []: Stortinget ga i juni samtykke til norsk deltagelse i EØS-komitébeslutninger om å ta de såkalte tilsynsbyråforordningene samt en del andre EU-rettsakter inn i EØS-avtalen. EØS-komiteen tok disse beslutningene 30. september. Stortinget vedtok allerede i juni lovregler for å gjennomføre disse beslutningene i norsk rett. I lovproposisjonen ble det imidlertid opplyst at vi ville komme tilbake med konsekvensjusteringer og forenklinger av regelverket etter en høring. I proposisjonen som behandles i dag, er det fremmet slike forslag til enkelte lovendringer som konsekvensjusterer og forenkler gjennomføringen i norsk rett gjennom tilpasninger til bestemmelsene som Stortinget vedtok 13. juni i år. Bestemmelsene som Stortinget vedtok i juni, gjennomførte forordninger om etablering av EUs finanstilsyn, om kredittvurderingsbyråer, regler om shortsalg og regler om sentrale motparter og clearing og rapportering av handel med OTC-derivater. Tilpasningene som nå foreslås vedtatt, er konsekvensjusteringer i det norske regelverket til gjennomføringen av de nevnte forordninger. Endringene vil gjøre det norske regelverket bedre strukturert og mer tilgjengelig for brukerne. I arbeidet med proposisjonen kom det fem høringssvar med merknader. Ingen av høringsinstansene var negative til forslaget, og merknadene var i hovedsak av teknisk karakter. Finans Norge understreket at det er viktig at disse reglene nå gjennomføres i norsk rett. Høringsinstansenes merknader er i hovedtrekk fulgt opp, og proposisjonen er forenklet i tråd med innspillene.

Til lov om EØS-finanstilsyn foreslås det kun mindre, tekniske justeringer, bl.a. for å legge til rette for informasjonsdeling mellom norske myndigheter og EFTA-domstolen. Til lov om kredittvurderingsbyråer foreslås det konsekvensjusteringer i norsk rett til de nye forordningene, bl.a. forskriftshjemler, regler om informasjonsutveksling og regler om sanksjoner. Til verdipapirhandellovens regler om shortsalg foreslås det forskriftshjemler og bestemmelser om sanksjoner. I proposisjonen er det også fremmet forslag til noen utfyllende bestemmelser til lovregler om forvaltning av alternative investeringsfond, som ikke ble behandlet da loven om forvaltning ble vedtatt. Jeg har merket meg at flertallet i komiteen har sluttet seg til forslagene. Jeg har også merket meg mindretallsforslag fra Senterpartiet. Jeg understreker derfor igjen at dette lovforslaget kun innebærer tilpasning i det norske regelverket til gjennomføringen av det Stortinget har vedtatt. Jeg legger vekt på god informasjon til markedet om innfasingen av de nye reglene, og det tas sikte på at reglene som gjennomfører forordningen om shortsalg, som ble vedtatt av Stortinget i juni, trer i kraft sammen med de nå foreslåtte konsekvensjusteringene 1. januar 2017, og at reglene som gjennomfører EMIR, kan tre i kraft 2. kvartal.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) []: Jeg hadde egentlig hatt lyst til å si at Stortinget hadde en grundig behandling av denne saken i vår. Det hadde vi ikke. Det ble en sak som ble hastet gjennom i Stortinget. Men heldigvis fikk vi en høring rundt overføring av makt fra det norske stortinget til EUs finanstilsyn, og vi klarte å få noen grundige runder etter hvert. Regjeringen hadde et ønske om å få den saken så fort som mulig gjennom for å få minst mulig debatt.

Vi har de samme innvendingene nå som vi hadde da. Vi mener at dette er en ordning som er rene kopivedtak, der vi overfører reell makt fra det norske stortinget, fra det norske finanstilsynet til EUs organer, til EUs finanstilsyn, og vi mener at det er i strid med Grunnlovens ånd. Derfor gjentar vi den motstanden vi hadde i vår, og fremmer forslag om at dette bør sendes tilbake til regjeringen, fordi vi mener at dette er i strid med vår konstitusjon.

Presidenten: Representanten Trygve Slagsvold Vedum har tatt opp det forslaget han refererte til.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

Ettersom deler av næringskomiteen ikke er til stede, vil sak nr. 3 bli tatt opp til behandling etter sak nr. 5.