Stortinget - Møte mandag den 12. desember 2016

Dato: 12.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [14:47:10]

Referat

 • 1. (91) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) (Lovvedtak 9 (2016–2017))

  2. lov om endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.) (Lovvedtak 3 (2016–2017))

  – er sanksjonert under 9. desember 2016

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (92) Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.) (Prop. 37 L (2016–2017))

 • 3. (93) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om et universelt utformet samfunn (Dokument 8:26 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (94) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet (Meld. St. 10 (2016–2017))

 • 5. (95) Endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter) (Prop. 35 L (2016–2017))

 • 6. (96) Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade) (Prop. 36 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 4, 5 og 6 sendes justiskomiteen.

 • 7. (97) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon (Meld. St. 11 (2016–2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 8. (98) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om reform av utviklingspolitikken (Dokument 8:25 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.