Stortinget - Møte onsdag den 14. desember 2016

Dato: 14.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 139 S (2016–2017), jf. Prop. 21 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 2 [09:01:34]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet (Innst. 139 S (2016–2017), jf. Prop. 21 S (2016–2017))