Stortinget - Møte onsdag den 14. desember 2016

Dato: 14.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 14 S (2016-2017), jf. Prop. 1 S (2016-2017))

Innhold

Sak nr. 5 [12:24:41]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3) (Innst. 14 S (2016-2017), jf. Prop. 1 S (2016-2017))