Stortinget - Møte lørdag den 17. desember 2016

Dato: 17.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [16:48:18]

Referat

 • 1.(99) Statsministerens kontor melder at

 • 1.lov om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.) (Lovvedtak 24 (2016-2017))

 • 2. lov om endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) (Lovvedtak 25 (2016-2017))

 • 3. lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven) (Lovvedtak 8 (2016-2017))

 • 4. ov om endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen) (Lovvedtak 22 (2016-2017))

 • 5. lov om endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse) (Lovvedtak 20 (2016-2017))

 • 6. lov om endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret) (Lovvedtak 18 (2016-2017))

 • 7. lov om endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker) (Lovvedtak 21 (2016-2017))

 • 8. lov om endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel) (Lovvedtak 17 (2016-2017))

 • 9. lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.) (Lovvedtak 16 (2016-2017))

 • 10. lov om endringar i veglova (Vegtilsynet) (Lovvedtak 14 (2016-2017))

 • 11. lov om endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg) (Lovvedtak 15 (2016-2017))

 • 12. lov om endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren) (Lovvedtak 13 (2016-2017))

 • 13. lov om endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.) (Lovvedtak 12 (2016-2017))

 • 14. lov om endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) (Lovvedtak 11 (2016-2017))

 • - er sanksjonert under 16. desember 2016

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (100) Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk (Meld. St. 12 (2016-2017))

 • 3. (101) Kommersiell allmennkringkasting (Meld. St. 14 (2016-2017))

 • 4. (102) Eit moderne og framtidsretta NRK - Finansiering og innhaldsplikter (Meld. St. 15 (2016-2017))

 • 5. (103) Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker (Prop. 38 L (2016-2017))

 • 6. (104) Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.) (Prop. 43 L (2016-2017))

  Enst.: Nr. 2–6 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (105) Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger (Prop. 40 S (2016-2017))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 8. (106) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015 (Meld. St. 13 (2016-2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9. (107) Endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader) (Prop. 42 L (2016-2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 10. (108) Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.) (Prop. 44 L (2016-2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 11. (109) Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) (Prop. 39 L (2016-2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 12. (110) Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs (Prop. 41 L (2016-2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 13. (111) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Heikki Eidsvoll Holmås om 50 pst. statlig bidrag til trikkelinje nord for Sinsenkrysset over Tonsenhagen til Linderud i Oslo (Dokument 8:27 S (2016-2017))

 • 14. (112) Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering (Prop. 45 S (2016-2017))

 • 15. (113) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Akershus og Buskerud (Prop. 46 S (2016-2017))

 • 16. (114) Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland (Prop. 47 S (2016-2017))

  Enst.: Nr. 13–16 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.