Stortinget - Møte lørdag den 17. desember 2016

Dato: 17.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Sak nr. 7 [16:14:51]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Innst. 142 S (2016–2017), jf. Prop. 29 S (2016–2017), kap. 542)