Stortinget - Møte torsdag den 18. januar 2018

Dato: 18.01.2018
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 67 L (2017–2018), jf. Dokument 8:64 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 2 [10:13:58]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. (Innst. 67 L (2017–2018), jf. Dokument 8:64 LS (2017–2018))