Stortinget - Møte torsdag den 8. februar 2018

Dato: 08.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Fra Venstres stortingsgruppe foreligger søknad om at den innvilgede innkalling av vararepresentanten for Oslo, Tina Shagufta Munir Kornmo, forlenges til å gjelde i tiden fra og med 30. januar til og med 13. mai.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Representanten Per Espen Stoknes vil fremsette et representantforslag.

Per Espen Stoknes (MDG) []: På vegne av representantene Olaug V. Bollestad, Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe og meg selv har jeg gleden av å legge fram representantforslag om et bedre målesystem for livskvalitet, helse og det gode liv i Norge ut fra behovet for helhetlig informasjon, i tråd med anbefalinger fra Europakommisjonen, Eurostat og OECD.

Presidenten: Representanten Lene Vågslid vil fremsette et representantforslag.

Lene Vågslid (A) []: På vegner av stortingsrepresentantane Maria-Karine Aasen- Svensrud, Jan Bøhler og meg sjølv vil eg setje fram eit representantforslag om ny stortingsmelding om brann- og redningstenesta.

Presidenten: Representanten Ingvild Kjerkol vil fremsette tre representantforslag.

Ingvild Kjerkol (A) []: På vegne av representantene Tore Hagebakken, Siv Henriette Jacobsen, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og meg selv vil jeg fremme et representantforslag om å unngå rolleblanding i helsetjenesten.

Så vil jeg på vegne av representantene Anette Trettebergstuen, Martin Henriksen, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Siv Henriette Jacobsen og meg selv fremme et representantforslag om å bekjempe ensomhet.

Til sist vil jeg fremme et representantforslag på vegne av Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Siv Henriette Jacobsen og meg selv om å sikre god behandling av eldre, multisyke pasienter gjennom styrking av geriatrisk kompetanse.

Presidenten: Representanten Olaug V. Bollestad vil fremsette et representantforslag.

Olaug V. Bollestad (KrF) []: På vegne av representantene Hans Fredrik Grøvan, Torhild Bransdal, Geir Jørgen Bekkevold og meg selv vil jeg legge fram et representantforslag om å sikre fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester.

Presidenten: Representanten Kari Elisabeth Kaski vil fremsette et representantforslag.

Kari Elisabeth Kaski (SV) []: På vegne av representantene Gina Barstad, Freddy André Øvstegård, Petter Eide, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om en fullstendig gjennomgang av uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effektivisering.

Presidenten: Representantforslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.