Stortinget - Møte torsdag den 5. april 2018

Dato: 05.04.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 17 [19:02:08]

Referat

 • 1. (316) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) (Lovvedtak 30 (2017–2018))

  • 2. lov om Bankenes sikringsfond (Lovvedtak 29 (2017–2018))

 • – er sanksjonert under 23. mars 2018

 • 2. (317) Valgkomiteen har i møte 22. mars 2018 valgt Tone Wilhelmsen Trøen som ny leder etter Olemic Thommessen. Ved en inkurie er det tidligere ikke blitt meddelt at Valgkomiteen i sitt møte 12. oktober 2017 konstituerte seg og valgte Olemic Thommessen til leder, Jonas Gahr Støre til 1. nestleder og Hans Andreas Limi til 2. nestleder

 • 3. (318) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 8 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4. (319) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om å innføre bedre måltall for et grønt, smart og nyskapende Norge i tråd med OECDs indikatorsett for grønn vekst (Dokument 8:183 S (2017–2018))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 5. (320) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om å forhindre undergraving av Den europeiske menneskerettsdomstol i forhandlingene om Københavnerklæringen (Dokument 8:186 S (2017–2018))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c.

 • 6. (321) Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer (Meld. St. 10 (2017–2018))

 • 7. (322) Pensjonar frå statskassa (Prop. 50 S (2017–2018))

 • 8. (323) Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018) (Prop. 57 L (2017–2018))

 • 9. (324) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming (Dokument 8:172 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 6–9 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 10. (325) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug og Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder (Dokument 8:180 S (2017–2018))

 • 11. (326) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Gisle Meininger Saudland, Lene Westgaard-Halle og Ketil Kjenseth om utarbeidelse av detaljert regelverk for åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind (Dokument 8:182 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 12. (327) Endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge) (Prop. 49 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 13. (328) Endringer i forbrukermerkeloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket (Prop. 53 LS (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt B, som sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 14. (329) Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer) (Prop. 54 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 15. (330) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om forbedring og forenkling av små og mellomstore bedrifters (SME) rapportering om vesentlig bærekraft- og samfunnspåvirkning (Dokument 8:173 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 16. (331) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Zaineb Al-Samarai, Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Kari Henriksen, Jette F. Christensen og Siri Gåsemyr Staalesen om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner (Dokument 8:174 S (2017–2018))

 • 17. (332) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe, Nicholas Wilkinson, Olaug V. Bollestad, Per Espen Stoknes og Bjørnar Moxnes om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling (Dokument 8:179 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 18. (333) Årsrapport for 2017 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 14 (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 19. (334) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen (Prop. 56 LS (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt B, som sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 20. (335) Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger) (Prop. 59 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 21. (336) Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet (Dokument 3:8 (2017–2018))

 • 22. (337) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser (Dokument 3:9 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 21 og 22 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 23. (338) Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene (Prop. 55 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes næringskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 24. (339) Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) (Prop. 58 L (2017–2018))

 • 25. (340) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Maria Aasen Svensrud, Dag Terje Andersen og Arild Grande om å sikre at det ikke startes et kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart (Dokument 8:175 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 24 og 25 sendes næringskomiteen.

 • 26. (341) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ivar Odnes, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand om behovsvurdering og utforming av helseattest for bilførarar over 75 år (Dokument 8:177 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 27. (342) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Siv Mossleth, Steinar Ness og Ivar Odnes om eit betra flytilbod i heile landet gjennom endring i luftfartsavgiftene (Dokument 8:178 S (2017–2018))

 • 28. (343) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sverre Myrli, Siv Henriette Jacobsen og Nils Kristen Sandtrøen om å utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo–Stockholm og Oslo–Gøteborg (Dokument 8:181 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 27 og 28 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 29. (344) Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) (Prop. 51 L (2017–2018))

 • 30. (345) Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) (Prop. 52 L (2017–2018))

 • 31. (346) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug og Geir Jørgen Bekkevold om nasjonale retningslinjer for barne- og ungdomsorganisasjoners tilgang til bruk av skoler og andre offentlige rom (Dokument 8:176 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 29–31 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 32. (347) Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger (Dokument 13 (2017–2018))

 • 33. (348) Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2017 (Dokument 5 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 32 og 33 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.