Stortinget - Møte tirsdag den 24. oktober 2017

Dato: 24.10.2017
President: Olemic Thommessen

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representanten Tor André Johnsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 20. oktober 2017:

«Endringer blant statsråder og statssekretærer

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 2017 kl. 1100 under ledelse av H. M. Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

 1. Utenriksminister Børge Brende gis avskjed i nåde.

 2. Statsråd Ine Eriksen Søreide overtar styret av Utenriksdepartementet med unntak av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU.

 3. Statssekretær Marit Berger Røsland utnevnes til statsråd og overtar styret av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU i Utenriksdepartementet. Røsland bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som ligger til utenriksministeren, herunder til å undertegne folkerettslige dokumenter og utferdige undertegningsfullmakter, når utenriksministeren er fraværende.

 4. Statsråd Frank Bakke-Jensen overtar styret av Forsvarsdepartementet. Bakke-Jensen fortsetter som Norges representant i Nordisk ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

 5. Statssekretær Laila Bokhari gis avskjed i nåde.

 6. Statssekretær Tone Skogen gis avskjed i nåde som statssekretær for utenriksminister Børge Brende og utnevnes på nytt til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 7. Statssekretær Audun Halvorsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Utenriksdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 8. Politisk rådgiver Jens Frølich Holte utnevnes til statssekretær for statsråd Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet.

 9. Statssekretær Øystein Bø gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Ine Eriksen Søreide og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Forsvarsdepartementet.

 10. Selvstendig næringsdrivende Anders Bjørnsen Werp utnevnes til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.

 11. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 20. oktober 2017 kl. 1400.»

Presidenten: Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Statsråd Monica Mæland overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Une Bastholm, Bjørnar Moxnes og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan fram til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Presidenten vil foreslå at sakene nr. 1–4 på dagsordenen behandles under ett. – Det anses vedtatt.