Stortinget - Møte tirsdag den 24. oktober 2017

Dato: 24.10.2017
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 5 [10:05:56]

Referat

 • 1. (95) Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Erlend Wiborg til leder, Hadia Tajik til første nestleder og Heidi Nordby Lunde til andre nestleder.

 • 2. (96) Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ola Elvestuen til leder, Espen Barth Eide til første nestleder og Tina Bru til andre nestleder.

 • 3. (97) Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Tone Wilhelmsen Trøen til leder, Anette Trettebergstuen til første nestleder og Geir Jørgen Bekkevold til andre nestleder.

 • 4. (98) Finanskomiteen melder å ha valgt Nikolai Astrup til leder, Trond Giske til første nestleder og Helge André Njåstad til andre nestleder.

 • 5. (99) Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Olaug V. Bollestad til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Sveinung Stensland til andre nestleder.

 • 6. (100) Justiskomiteen melder å ha valgt Lene Vågslid til leder, Jenny Klinge til første nestleder og Peter Frølich til andre nestleder.

 • 7. (101) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Karin Andersen til leder, Kari Kjønaas Kjos til første nestleder og Rigmor Aasrud til andre nestleder.

 • 8. (102) Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Dag Terje Andersen til leder, Svein Harberg til første nestleder og Nils T. Bjørke til andre nestleder.

 • 9. (103) Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Pollestad til leder, Torgeir Knag Fylkesnes til første nestleder og Terje Aasland til andre nestleder.

 • 10. (104) Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Helge Orten til leder, Morten Stordalen til første nestleder og Jon Gunnes til andre nestleder.

 • 11. (105) Utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Roy Steffensen til leder, Kent Gudmundsen til første nestleder og Martin Henriksen til andre nestleder.

 • 12. (106) Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Anniken Huitfeldt til leder, Michael Tetzschner til første nestleder og Christian Tybring-Gjedde til andre nestleder.

  Enst.: Nr. 1–12 vedlegges protokollen.

 • 13. (107) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad og Steinar Reiten om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte (Dokument 8:43 S (2017–2018))

 • 14. (108) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Maria-Karine Aasen-Svensrud og Hadia Tajik om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge) (Dokument 8:45 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 15. (109) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torhild Bransdal om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven (Dokument 8:42 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16. (110) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda (Dokument 8:41 S (2017–2018))

 • 17. (111) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen (Dokument 8:46 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes næringskomiteen.

 • 18. (112) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing (Dokument 8:44 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 19. (113) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen») (Prop. 3 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.