Stortinget - Møte onsdag den 13. desember 2017

Dato: 13.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 69 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 1 [10:04:20]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret (Innst. 69 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.