Stortinget - Møte onsdag den 13. desember 2017

Dato: 13.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 10S (2017–2018), jf. Prop. 1 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 4 [10:04:58]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14) (Innst. 10S (2017–2018), jf. Prop. 1 S (2017–2018))

Talere

Dag Terje Andersen (A) [] (komiteens leder): Budsjettbehandlingen til kontroll- og konstitusjonskomiteen er kanskje ikke den mest omfattende, og innstillingen er enda mindre omfattende i år enn den var i fjor, da kontroll- og konstitusjonskomiteen la fram forslag om bevilgninger til kongehuset og Stortingets eget budsjett. Det vi i år legger fram innstilling om, gjelder Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste og Riksrevisjonen. De som har gått grundig inn i de budsjettene, kan kanskje ha stusset over at det har vært noen prosentvise økninger på noen av budsjettene. Komiteen har gått inn og sett på det og funnet at det omsøkte bevilgningsbehovet er godt dokumentet. Det er derfor en glede på vegne av komiteen å kunne legge fram en enstemmig innstilling for rammeområde 14.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 5, 6 og 7 behandles under ett. – Det anses vedtatt.