Stortinget - Møte onsdag den 13. desember 2017

Dato: 13.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 74S (2017–2018), jf. Prop. 14 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 6 [10:06:47]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet (Innst. 74S (2017–2018), jf. Prop. 14 S (2017–2018))