Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 10 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2017 Innst. 10 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt statsbudsjettet for 2018 for de budsjettkapitlene som hører inn under kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvarsområde (rammeområde 14). Rammeområdet omfatter bevilgninger til Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). De samlede utgiftene utgjør 654,7 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2017