Stortinget - Møte onsdag den 5. juni 2019

Dato: 05.06.2019

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Ragnar Christiansen

Presidenten: Ærede medrepresentanter! Den 17. februar 2019 døde tidligere stortingsrepresentant Ragnar Christiansen fra Nedre Eiker, 96 år gammel.

Etter to perioder som første vararepresentant var han innvalgt for Arbeiderpartiet og Buskerud i fem perioder, fra 1958 til 1977. I løpet av tiden på Stortinget var han bl.a. medlem av militærkomiteen og industrikomiteen, men han satt det meste av sin tid i finanskomiteen – den siste tiden som komiteens formann.

To ganger ble Christiansen kallet til å være statsråd, først som finansminister i Trygve Brattelis regjering fra 1971 til 1972, deretter som samferdselsminister fra 1976 til 1978 i Odvar Nordlis regjering. Etter endt stortingsgjerning gikk veien tilbake til Buskerud, der han var fylkesrådmann i to år og fylkesmann de neste åtte.

Ragnar Christiansen var jernbanemannen fra Nedre Eiker som viet sitt liv i partiets og det offentliges tjeneste. Listen over offentlige verv han tok på seg, er imponerende lang. Og fra han første gang møtte i Nedre Eiker kommunestyre i 1945, til han gikk av som formann for Statens Kornforretning i 1992, gikk det nærmere et halvt århundre.

Som 17-åring begynte Christiansen i jobb som bud ved NSB Drammen distrikt, og han gikk to år senere jernbaneskole. Med et lite unntak for et kortere studieopphold i USA i 1957 forble dette hans høyeste formelle utdanning. Like fullt tok han aldri lett på kravet om kunnskap, om man skulle skjøtte viktige tillitsverv på en god måte. Ragnar Christiansen beskrives da også som en av Buskeruds fremste politiske tungvektere i moderne tid.

En markant samfunnsaktør utenfor partiet mintes fra yngre år sitt inntrykk av Christiansen, og beskrev ham slik:

«Han var en av de trauste i Ap. Ingen elektrisk karisma, men tyngde, verdighet, integritet. Et blikk på han, og vi skjønte at landet ikke var i fare.»

Det var en mann med solid ettermæle som gikk bort denne vinteren.

Vi lyser fred over Ragnar Christiansens minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Den svenske riksdagens talmann, Andreas Norlén, er på offisielt besøk til Norge. Han er til stede her i dag på galleriet, og det er en stor glede å ønske talmannen og hans delegasjon velkommen til Stortinget. (Applaus i salen.)

Sverige markerer i år sitt 100-årsjubileum som demokrati, samtidig med at Stortinget markerer stemmerettsjubileet. På vegne av Stortinget vil jeg ønske lykke til med jubileet.

Jeg håper at gjestene har hatt en god start på sitt opphold her i Oslo, og at besøket vil medvirke til et enda tettere samarbeid mellom Norge og Sverige, og mellom våre to parlamenter.

Representanten Anette Trettebergstuen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

De innkalte vararepresentantene, for Hordaland fylke Sigurd Hille, og for Oppland fylke Hilde Kristin Holtesmo, tar nå sete.

Fra Senterpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Liv Signe Navarsete fra og med 5. juni og inntil videre. Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Steinar Ness, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses også vedtatt.

Steinar Ness er til stede og vil ta sete.

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at den innvilgede permisjon for representanten Sivert Bjørnstad endres til å gjelde i tiden fra og med 6. juni til og med 10. juni.

Vararepresentanten, Lill Harriet Sandaune, møter i dagene 6. og 7. juni. – Denne meddelelse tas til etterretning.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag, om nødvendig, fortsetter utover kl. 16.