Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2018

Dato: 13.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [14:50:49]

Referat

 • 1. (77) Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018) (Prop. 12 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (78) Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.) (Prop. 11 L (2018–2019))

 • 3. (79) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Jon Gunnes og Une Bastholm om en egen bymarklov for Bymarka i Trondheim (Dokument 8:38 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (80) Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2018–2019) Endring av Prop. 1 S (2018–2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering)

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

  Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1-3 (2018–2019) fordeles på rammeområder og sendes de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (2018–2019).

 • 5. (81) Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.) (Prop. 13 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.