Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2018

Dato: 13.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 4 (2018–2019), jf. Innst. 25 L (2018–2019) og Prop. 110 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 9 [14:35:08]

Stortingets vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv) (Lovvedtak 4 (2018–2019), jf. Innst. 25 L (2018–2019) og Prop. 110 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.