Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2018

Dato: 13.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 35 L (2018–2019), jf. Prop. 120 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 4 [14:30:09]

Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.) (Innst. 35 L (2018–2019), jf. Prop. 120 L (2017–2018))

Talere

Maria Aasen-Svensrud (A) [] (ordfører for saken): Denne saken dreier seg om å gjøre enklere lovendringer for å gi fortsatt tilgang til taushetsbelagte opplysninger i folkeregisteret. Bakgrunnen er endringene i folkeregisterloven, som trådte i kraft 1. oktober 2017, som fordrer hjemmel i lov for å få utlevert taushetsbelagte opplysninger til folkeregisteret.

Overgangsperioden på ett år hvor reglene etter tidligere lov har vært gjeldende, er nå over, og endringene er nødvendige. Konkret foreslås det å gis hjemmel for innsyn i rettshjelploven, barnebortføringsloven, voldsoffererstatningsloven, vergemålsloven og konfliktrådsloven, i tillegg til at en oppretting av enkelte inkurier i lovverket foreslås.

Hensikten med forslagene i denne proposisjonen er å gi nødvendig lovhjemmel til Statens sivilrettsforvaltning, Fylkesmannen, Kontoret for voldsoffererstatning, vergemålsmyndigheten, Sekretariatet for konfliktrådene, konfliktrådene og sentralmyndigheten for barnebortføringssaker etter Haagkonvensjonen i 1980, slik at disse virksomhetene settes i stand til å utføre sine lovbestemte oppgaver.

Jeg vil ikke gå inn i den enkelte lovendring, men nøyer meg med å understreke nok en gang at disse lovendringene først og fremst handler om at virksomheter som har som hovedoppgave å løse vanskelige og viktige oppgaver i samfunnet, som rettshjelp, barnebortføring, voldsoffererstatning, vergemål og konfliktløsning i konfliktråd, må ha tilgang til taushetsbelagte opplysninger for å kunne løse de oppgavene de er pålagt.

En samlet komité står bak innstillingen.

Statsråd Tor Mikkel Wara []: Jeg er tilfreds med at en samlet justiskomité tilrår forslagene i proposisjonen. Endringene i rettshjelploven, barnebortføringsloven, voldsoffererstatningsloven, vergemålsloven og konfliktrådsloven vil gi de aktuelle virksomheter tilgang til taushetsbelagte opplysninger, noe som er nødvendig for at de skal kunne utføre viktige og lovpålagte oppgaver.

Virksomhetene har også i dag en slik tilgang, men dette er basert på vedtak og ikke lov. Med lovforslagene vil folkeregisterlovens krav om hjemmel i særlovgivning være oppfylt. Forslagene går ikke lenger enn det som er nødvendig. Alle de virksomheter som fortsatt får tilgang, har lovpålagt taushetsplikt og erfaring med og rutiner for å behandle sensitive opplysninger.

Proposisjonen inneholder også forslag til oppretting av enkelte inkurier i lovverket for øvrig.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.