Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2018

Dato: 13.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 2 (2018–2019), jf. Innst. 23 L (2018–2019) og Prop. 104 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 7 [14:33:56]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 2 (2018–2019), jf. Innst. 23 L (2018–2019) og Prop. 104 LS (2017–2018))

Talere

Bjørnar Moxnes (R) []: Vi fremmer et løst forslag til saken:

Lovvedtaket bifalles ikke.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes har tatt opp det forslaget han refererte til.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.