Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2018

Dato: 13.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 3 (2018–2019), jf. Innst. 22 L (2018–2019) og Prop. 98 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 8 [14:34:33]

Stortingets vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet) (Lovvedtak 3 (2018–2019), jf. Innst. 22 L (2018–2019) og Prop. 98 L (2017–2018))

Talere

Bjørnar Moxnes (R) []: Vi fremmer et løst forslag til saken:

Lovvedtaket bifalles ikke.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes har tatt opp det forslaget han refererte til.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.