Stortinget - Møte tirsdag den 27. november 2018

Dato: 27.11.2018
President: Nils T. Bjørke
Dokumenter: (Lovvedtak 9 (2018–2019), jf. Innst. 44 L (2018–2019) og Prop. 4 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 9 [15:41:43]

Stortingets vedtak til lov om endringar i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak) (Lovvedtak 9 (2018–2019), jf. Innst. 44 L (2018–2019) og Prop. 4 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 9.