Stortinget - Møte tirsdag den 27. november 2018

Dato: 27.11.2018
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [16:08:22]

Referat

 • 1. (93) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

  2. lov om endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  3. lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

 • - er sanksjonert under 23. november 2018

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (94) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet (Prop. 19 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (95) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet (Prop. 18 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (96) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet (Prop. 22 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt kap. 1473, som sendes næringskomiteen.

 • 5. (97) Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida (Meld. St. 8 (2018–2019))

 • 6. (98) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet (Prop. 23 S (2018–2019))

 • 7. (99) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet (Prop. 26 S (2018–2019))

 • 8. (100) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Audun Lysbakken om barnevernløftet II (Dokument 8:49 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 5–8 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 9. (101) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 25 S (2018–2019))

 • 10. (102) Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.) (Prop. 30 L (2018–2019))

 • 11. (103) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Kjersti Toppe om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten (Dokument 8:48 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 12. (104) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 28 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt punktet om kap. 480, som sendes utenriks- og forsvarskomiteen, og kap. 490, 491 og 3490, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 13. (105) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Prop. 20 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 542, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 14. (106) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Prop. 24 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 926, som sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 15. (107) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 29 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 16. (108) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet (Prop. 17 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 17. (109) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 21 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen, unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18. (110) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet (Prop. 16 S (2018–2019))

 • 19. (111) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet (Prop. 27 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 20. (112) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet (Dokument 8:47 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.