Stortinget - Møte tirsdag den 7. januar 2020

Dato: 07.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [13:07:45]

Referat

 • 1. (114) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 18 (2019–2020))

  • 2. lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land (Lovvedtak 23 (2019–2020))

  • 3. lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard (Lovvedtak 24 (2019–2020))

  • 4. lov om endring i vegtrafikkloven (Lovvedtak 25 (2019–2020))

  • 5. lov om endringer i eigedomsskattelova (Lovvedtak 26 (2019–2020))

  • 6. lov om endring i fjellova (Lovvedtak 27 (2019–2020))

  • 7. lov om endringer i petroleumsskatteloven (Lovvedtak 28 (2019–2020))

  • 8. lov om endring i rettsgebyrloven (Lovvedtak 29 (2019–2020))

  • 9. lov om endring i kringkastingsloven (Lovvedtak 30 (2019–2020))

  • 10. lov om endringer i folketrygdloven (Lovvedtak 31 (2019–2020))

  • 11. lov om endringer i skatteloven (Lovvedtak 32 (2019–2020))

  • 12. lov om endring i brann- og eksplosjonsvernloven (Lovvedtak 33 (2019–2020))

  • 13. lov om endring i bokføringsloven (Lovvedtak 34 (2019–2020))

  • 14. lov om endringer i skattebetalingsloven (Lovvedtak 35 (2019–2020))

  • 15. lov om endringer i merverdiavgiftsloven (Lovvedtak 36 (2019–2020))

  • 16. lov om endring i vass- og avløpsanleggslova (Lovvedtak 37 (2019–2020))

  • 17. lov om endring i a-opplysningsloven (Lovvedtak 38 (2019–2020))

  • 18. lov om endringer i skatteforvaltningsloven (Lovvedtak 39 (2019–2020))

  • 19. lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 102 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 40 (2019–2020))

  • 20. lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.) (Lovvedtak 41 (2019–2020))

  • 21. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet) (Lovvedtak 42 (2019–2020))

  • 22. lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.) (Lovvedtak 20 (2019–2020))

  • 23. lov om endringer i passloven (passgebyr) (Lovvedtak 19 (2019–2020))

  • 24. lov om endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.) (Lovvedtak 21 (2019–2020))

  • 25. lov om endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker) (Lovvedtak 16 (2019–2020))

  • 26. lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) (Lovvedtak 17 (2019–2020))

  • 27. lov om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.) (Lovvedtak 15 (2019–2020))

  • 28. lov om endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.) (Lovvedtak 10 (2019–2020))

 • – er sanksjonert under 20. desember 2019.

 • 2. (115) Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 4 (2019–2020))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (116) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Ole André Myhrvold og Sigbjørn Gjelsvik om å avvise bygging av utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris, og å fjerne NorthConnect fra EUs PCI-liste (Dokument 8:34 S (2019–2020))

 • 4. (117) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold om å forvalte bjørnebestanden ut fra riktig antall bjørn (Dokument 8:37 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (118) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling (Dokument 8:33 S (2019–2020))

 • 6. (119) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Mona Fagerås om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse (Dokument 8:35 S (2019–2020))

 • 7. (120) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge, Marit Knutsdatter Strand og Liv Signe Navarsete om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget (Dokument 8:36 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes justiskomiteen.

 • 8. (121) Utbygging og finansiering av E18 Lysaker – Ramstadsletta i Akershus (Prop. 38 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet er hevet? – Møtet er hevet.