Stortinget - Møte tirsdag den 7. januar 2020

Dato: 07.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 122 S (2019–2020), jf. Dokument 12:12 (2015–2016), Dokument 12:22 (2015–2016) og Dokument 12:31 (2015–2016))

Innhold

Sak nr. 2 [10:03:25]

Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen), Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge) og Grunnlovsforslag fra Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om endring i § 57 (valgordningen) (Innst. 122 S (2019–2020), jf. Dokument 12:12 (2015–2016), Dokument 12:22 (2015–2016) og Dokument 12:31 (2015–2016))

Talere

Nils T. Bjørke (Sp) [] (ordførar for saka): Eg vil starta med å takka komiteen for eit godt og effektivt samarbeid i saka.

Komiteen viser til at den norske valordninga nyt høg legitimitet i befolkninga og fungerer godt. Alle dei tre forslaga til endring av § 57 i Grunnlova handlar heilt eller delvis om talet på valdistrikt. Komiteen viser til at hovudmotivasjonen bak oppdelinga av landet i valdistrikt er ynsket om å sikra representasjon frå heile landet og leggja til rette for nærleik mellom veljarane og representantane. Ved å dela inn landet i mange valdistrikt sikrar ein representasjon frå ulike delar av landet gjennom sjølve valordninga. Storleiken på valdistrikta har mykje å seia for nærleiken mellom veljarane og representantane og styrkjer tilliten til heile det politiske systemet.

Komiteen vil peika på at inndeling i valdistrikt er eit prinsipielt viktig spørsmål som det er viktig å gjera ei grundig utgreiing av før det eventuelt vert vurdert å gjera endringar. Regjeringa oppnemnde vallovutvalet den 21. juni 2017. Utvalet skal laga forslag til ny vallov og vurdera endringar i valordninga. Utgreiinga frå utvalet skal så sendast på ei brei høyring før departementet sender forslag til endringar i vallova til Stortinget.

For å sikra at den norske valordninga òg i framtida har legitimitet hos veljarane, er det i så sentrale saker som prinsipp i valordninga avgjerande å leggja til rette for ein open prosess.

Komiteen vil visa til at Stortinget har avklart at dagens valdistrikt vil gjelda for stortingsvalet 2021. Medan me ventar på innstillinga frå vallovutvalet, meinte departementet at det var best å gjennomføra stortingsvalet i 2021 med 19 valdistrikt. Stortinget slutta seg til departementet si vurdering, og forslag til endringar vart samrøystes vedtekne den 29. mai 2018.

Vallovutvalet er i gang med arbeidet sitt. Innstillinga frå utvalet er venta i første halvår 2020. Ifylgje mandatet til utvalet skal ein spesifikt vurdera talet på valdistrikt.

For å sikra ein god prosess – og i respekt for arbeidet i vallovutvalet – rår komiteen til at dei tre forslaga til endring av § 57 i Grunnlova ikkje vert vedtekne.

Arbeidarpartiet har eit mindretalsframlegg når det gjeld valdistrikt i Trøndelag, og eg reknar med at dei gjer greie for det.

Eva Kristin Hansen (A) []: Som saksordføreren redegjorde grundig for, behandler vi i denne innstillingen i alt tre grunnlovsforslag, som alle sammen dreier seg om valgdistriktene. Jeg deler saksordførerens hovedinnretning i denne saken, og det er viktig at det her er flere forslag som bør utredes nærmere, siden vi også venter på resultatet fra valglovutvalget.

Nå er det jo slik at landet vårt har fått en rekke nye fylker, og at det etter hvert vil være naturlig at valgdistriktene følger den inndelingen. Da er det viktig å presisere at den nye fylkesinndelingen har skapt stor debatt, ikke minst med tanke på størrelsen på enkelte fylker. Og det er en bekymring å ta med seg at med så store fylker kan avstanden mellom velgerne og representantene øke. Det er også viktig å ta med seg at vi ikke kan utelukke at det kan bli endringer i fylkesinndelingen i framtiden på grunn av det store konfliktnivået vi har sett.

Å tvangssammenslå fylker har vært en kime til stor diskusjon. Det vil derfor – sett fra Arbeiderpartiets ståsted – være klokt å avvente valglovutvalget om mulige endringer før vi endrer inndelingen av valgdistrikter, men med ett unntak. Det er ett fylke i landet som har ønsket å slå seg sammen, og det er Trøndelag. Vi mener at i Trøndelag kunne man tillate å vedta at man hadde ett valgdistrikt, og at vi kunne ha redusert det totale antallet valgdistrikter fra 19 til 18. Vi mener derfor at grunnlovsforslaget fra representantene Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om å endre § 57 bør bifalles. Det er et stort ønske fra mange i Trøndelag. Det er et fylke som frivillig har slått seg sammen, og som fungerer som ett fylke. Vi registrerer at det forslaget i dag ikke vil bli bifalt, og at Trøndelag må vente med å bli et nytt valgdistrikt. Det synes vi er synd, men slik er det.

Med det tar jeg opp Arbeiderpartiets forslag.

Presidenten: Representanten Eva Kristin Hansen har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Freddy André Øvstegård (SV) []: I denne saken diskuterer vi en rekke forskjellige grunnlovsendringer om å tilpasse valgordning og valgkretser nå som vi får færre fylker. Et av forslagene er sendt inn av en av SVs representanter i forrige periode.

SV er, som kjent, imot regionreformens tvangssammenslåing i utgangspunktet. fordi vi mener den sentraliserer makt og beslutninger vekk fra dem de gjelder. Mitt eget hjemfylke, Østfold, som fra årsskiftet er blitt en del av Viken, er et veldig tydelig eksempel på det – en konstruksjon av en størrelse som ikke er naturlig, og som vil gjøre det svært langt til de velgerne som har valgt meg inn på Stortinget, med tanke på å kunne være i kontakt og være representert i det fylkesting som nå er satt.

Stadig flere har blitt enige – det har vært store debatter om dette. Derfor ser vi nå at flertallene i fylkestingene både i mitt eget Viken og i Troms og Finnmark har inngått politiske avtaler for å søke om oppløsning av tvangssammenslåingene dersom det blir et nytt stortingsflertall etter 2021. Det er noe jeg for så vidt støtter, og det er også i denne saken en av de viktigste grunnene til at jeg anbefaler SVs gruppe å ikke bifalle noen av forslagene i saken nå.

Når vi vet at i alle fall noen av de tvangssammenslåtte fylkene kan komme til å ønske å oppheve sammenslåingene, er det ikke klokt å vedta endringer allerede nå. I tillegg, som også saksordføreren var inne på, kommer valglovutvalget med en helhetlig gjennomgang av hele valglovsordningen og hele valgordningen den 31. mai 2020. Vi vil avvente den før vi går inn i det faktiske i saken.

Det er også greit å understreke fra vår side at det godt kan være fornuftig at valgkretsene etter hvert følger nye, endrede fylker. Der har ikke SV konkludert når vi har diskutert denne saken; vi har bare konkludert med at det ikke nå er rett tidspunkt for å gjøre endringer. Tiden framover kan vise at det også for SVs del er naturlig at enkelte fylker blir til én ny valgkrets.

Svein Harberg (H) []: Det er ikke behov for å dra ut denne debatten – bare et par tilbakemeldinger også fra Høyre. Jeg slutter meg helt til det som saksordføreren oppsummerte og sa. Men jeg har lyst til å presisere at når vi går imot i dag, er det ikke nødvendigvis fordi noen av disse forslagene er så dårlige. Da de ble fremmet, var det ikke unaturlig at de ble fremmet, men nå skal altså valglovutvalget arbeide med hvordan en skal organisere dette i framtiden. Det er riktig, som Eva Kristin Hansen sa, at Trøndelag gikk inn i dette frivillig. Det gjorde for øvrig også Agder, selv om det i tid sammenfaller med de andre. Jeg tror det er viktig at en gir både valglovutvalget og oss selv anledning til å tenke fritt om det er fylkesgrensene, slik de nå er tegnet, som skal være valgdistrikt, om det skal være de gamle, og om de skal være mindre eller større. Det tror jeg er å ta på alvor, akkurat som saksordføreren sa, folkets mulighet til å påvirke sammensetningen. Derfor er det viktig for oss at valglovutvalget får gjort sin jobb, og at vi får en grundig diskusjon på grunnlag av det før vi tar stilling til disse sakene.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

Votering, se voteringskapittel