Stortinget - Møte tirsdag den 7. januar 2020

Dato: 07.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Stortinget er da klar til gå til votering.

Sak nr. 1 er allerede behandlet.

Votering i sak nr. 2, debattert 7. januar 2020

Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen), Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge) og Grunnlovsforslag fra Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om endring i § 57 (valgordningen) (Innst. 122 S (2019–2020), jf. Dokument 12:12 (2015–2016), Dokument 12:22 (2015–2016) og Dokument 12:31 (2015–2016))

Debatt i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Dokument 12:12 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen) – vert ikkje vedteke.

Presidenten: Under debatten har Eva Kristin Hansen satt frem et forslag på vegne av Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Dokument 12:12 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen) – bifalles.»

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 108 mot 43 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.52.00)

Presidenten: Som følge av voteringen over forslag nr. 1 bortfaller komiteens tilråding til I.

Videre var innstilt:

II

Dokument 12:22 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge) – vert ikkje vedteke.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Videre var innstilt:

III

Dokument 12:31 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om endring i § 57 (valgordningen) – vert ikkje vedteke.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3, debattert 7. januar 2020

Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget) (Innst. 128 S (2019–2020), jf. Dokument 12:38 (2015–2016))

Debatt i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten har Hanne Dyveke Søttar satt frem et forslag på vegne av Fremskrittspartiet og uavhengig representant Ulf Leirstein. Forslaget lyder:

«Dokument 12:38 (2015–2016) – Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget) – bifalles.»

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet og uavhengig representant Ulf Leirstein ble med 130 mot 23 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.53.36)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 12:38 (2015–2016) – Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget) – vert ikkje vedteke.

Presidenten: Som følge av voteringen over forslag nr. 1 bortfaller votering over komiteens tilråding.

Votering i sak nr. 4, debattert 7. januar 2020

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin Kolberg om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg) (Innst. 129 S (2019–2020), jf. Dokument 12:30 (2015–2016))

Debatt i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 12:30 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin Kolberg om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg) – bifalles.

Grunnlovsforslaget hadde følgende ordlyd:

«§ 63 første ledd ny bokstav c skal lyde:

har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende

ikke ønsker å stå på en valgliste.

har gjeve skriftleg fråsegn om at ho eller han ikkje

vil stå på ei valliste.

§ 63 første ledd bokstav d oppheves.»

Presidenten: Samtlige partier har varslet støtte til innstillingen. Presidenten vil la voteringen skje ved navneopprop. Oppropet starter med representant nr. 1 fra Sør-Trøndelag, Trond Giske. Han er ikke til stede, og vi starter da med representant nummer 2, Linda C. Hofstad Helleland.

De som stemmer for komiteens innstilling, svarer ja. De som stemmer imot, svarer nei.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt med 153 stemmer.

De 153 representantene som stemte for grunnlovsforslaget, var:

Linda C. Hofstad Helleland, Eva Kristin Hansen, Sivert Bjørnstad, Heidi Greni, Mari Holm Lønseth, Lars Haltbrekken, Kirsti Leirtrø, Jon Gunnes, Kårstein Eidem Løvaas, Dag Terje Andersen, Morten Stordalen, Renate Sølversen Berge, Maria Aasen-Svensrud, Erlend Larsen, Carl-Erik Grimstad, Stein Erik Lauvås, Ingjerd Schou, Ulf Leirstein, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tage Pettersen, Svein Roald Hansen, Ole André Myhrvold, Erlend Wiborg, Freddy André Øvstegård, Svein Harberg, Tellef Inge Mørland, Åshild Bruun-Gundersen, Jorunn Gleditsch Lossius, Ingunn Foss, Kari Henriksen, Gisle Meininger Saudland, Norunn Tveiten Benestad, Hans Fredrik Grøvan, Torhild Brandsdal, Tone Wilhelmsen Trøen, Anniken Huitfeldt, Nils Aage Jegstad, Sverre Myrli, Henrik Asheim, Nina Sandberg, Himanshu Gulati, Abid Q. Raja, Turid Kristensen, Sigbjørn Gjelsvik, Nicholas Wilkinson, Åsmund Aukrust, Hårek Elvenes, Kari Kjønaas Kjos, Tuva Moflag, Bente Stein Mathisen, Anne Sandum, Trond Helleland, Morten Wold, Lise Christoffersen, Kristin Ørmen Johnsen, Per Olaf Lundteigen, Jon Engen-Helgheim, Masud Gharahkhani, Arne Nævra, Runar Sjåstad, Ingalill Olsen, Geir Adelsten Iversen, Vetle Langedahl, Anette Trettebergstuen, Nils Kristen Sandtrøen, Kristian Tonning Riise, Per Martin Sandtrøen, Ove Trellevik, Magne Rommetveit, Helge André Njåstad, Peter Frølich, Jette F. Christensen, Torill Eidsheim, Kjersti Toppe, Audun Lysbakken, Eigil Knutsen, Tom-Christer Nilsen, Knut Arild Hareide, Liv Kari Eskeland, Ruth Grung, Terje Breivik, Nils T. Bjørke, Helge Orten, Jan Steinar Engeli Johansen, Else-May Norderhus, Jenny Klinge, Marianne Synnes Emblemsvåg, Anders Riise, Steinar Reiten, Eirik Sivertsen, Margunn Ebbesen, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kjell-Børge Freiberg, Åsunn Lyngedal, Jonny Finstad, Siv Mossleth, Hanne Dyveke Søttar, Mona Fagerås, Rigmor Aasrud, Marit Knutsdatter Strand, Olemic Thommessen, Tore Hagebakken, Morten Ørsal Johansen, Bengt Fasteraune, Jonas Gahr Støre, Michael Tetzschner, Marianne Marthinsen, Heidi Nordby Lunde, Christian Tybring-Gjedde, Kari Elisabeth Kaski, Guri Melby, Jan Bøhler, Mudassar Kapur, Bjørnar Moxnes, Une Bastholm, Siri Gåsemyr Staalesen, Stefan Heggelund, Carl I. Hagen, Espen Barth Eide, Petter Eide, Camilla Strandskog, Grunde Almeland, Yassine Arakia, Tina Bru, Solveig Horne, Sveinung Stensland, Torstein Tvedt Solberg, Roy Steffensen, Margret Hagerup, Geir Pollestad, Hege Haukeland Liadal, Aleksander Stokkebø, Øystein Langholm Hansen, Solfrid Lerbrekk, Liv Signe Navarsete, Ingrid Heggø, Frida Melvær, Terje Aasland, Solveig Sundbø Abrahamsen, Bård Hoksrud, Lene Vågslid, Olav Urbø, Geir Jørgen Bekkevold, Cecilie Myrseth, Kent Gudmundsen, Per-Willy Amundsen, Sandra Borch, Martin Henriksen, Torgeir Knag Fylkesnes, Ingvild Kjerkol, Marit Arnstad, Elin Rodum Agdestein og André N. Skjelstad.

Følgende 16 representanter var fraværende:

Trond Giske, Jorodd Asphjell (forf.), Hans Andreas Limi (forf.), Bengt Rune Strifeldt, Trygve Slagsvold Vedum (forf.), Tor André Johnsen (forf.), Karin Andersen (forf.), Silje Hjemdal (forf.), Knut Magne Flølo (forf.), Fredric Holen Bjørdal (forf.), Ketil Kjenseth (forf.), Hadia Tajik (forf.), Geir Sigbjørn Toskedal (forf.), Terje Halleland (forf.), Tore Storehaug (forf.) og Arild Grande (forf.).

Presidenten: Dermed er komiteens innstilling vedtatt med to tredjedels flertall.

Votering i sak nr. 5, debattert 7. januar 2020

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) (Innst. 126 S (2019–2020), jf. Dokument 12:40 (2015–2016))

Debatt i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten har Hanne Dyveke Søttar satt frem et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og uavhengig representant Ulf Leirstein. Forslaget lyder:

«Dokument 12:40 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) – alternativ 2 – bifalles.»

Venstre og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og uavhengig representant Ulf Leirstein ble med 95 mot 58 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 13.02.46)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 12:40 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) – bifalles ikke.

Presidenten: Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Rødt og uavhengig representant Ulf Leirstein har varslet at de vil stemme imot.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 91 stemmer for og 59 stemmer mot komiteens innstilling.

(Voteringsutskrift kl. 13.03.39)

Espen Barth Eide (A) (fra salen): President! Min stemme ble ikke registrert.

Jan Bøhler (A) (fra salen): Ikke min heller.

Presidenten: Siden det var flere stemmer som ikke ble registrert, tar vi voteringen på nytt.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 95 mot 58 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 13.04.50)

Votering i sak nr. 6, debattert 7. januar 2020

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Ulf Leirstein og Erlend Wiborg om ny § 85 a (om folkeavstemning) og Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning) (Innst. 121 S (2019–2020), jf. Dokument 12:14 (2015–2016) og Dokument 12:43 (2015–2016))

Debatt i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt tre forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet og uavhengig representant Ulf Leirstein

 • forslagene nr. 2 og 3, fra Freddy André Øvstegård på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres over forslag nr. 3, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber presidentskapet om å gjennomføre en utredning av muligheter og utfordringer knyttet til ulike former for innføring av bindende folkeavstemninger i Norge, deriblant former for folkelig og mindretalls initiativrett. Det bes særlig om å vurdere konstitusjonelle, folkerettslige og menneskerettslige konsekvenser.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 138 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 13.05.42)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Dokument 12:43 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning) – bifalles.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 138 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 13.06.00)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet og uavhengig representant Ulf Leirstein. Forslaget lyder:

«Dokument 12:14 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Ulf Leirstein og Erlend Wiborg om ny § 85 a (om folkeavstemning) – bifalles.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet og uavhengig representant Ulf Leirstein ble med 134 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 13.06.21)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Dokument 12:14 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Ulf Leirstein og Erlend Wiborg om ny § 85 a (om folkeavstemning) – bifalles ikke.

II

Dokument 12:43 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning) – bifalles ikke.

Presidenten: Som følge av voteringene over forslagene nr. 2 og nr. 1 bortfaller votering over innstillingens tilråding til I og II.

Votering i sak nr. 7, debattert 7. januar 2020

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering) (Innst. 123 S (2019–2020), jf. Dokument 12:44 (2015–2016))

Debatt i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten har Nils T. Bjørke satt frem et forslag på vegne av Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Dokument 12:44 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering) – bifalles.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 134 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 13.07.02)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 12:44 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering) – bifalles ikke.

Presidenten: Som følge av voteringen over forslag nr. 1 bortfaller votering over komiteens tilråding.

Votering i sak nr. 8, debattert 7. januar 2020

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2019 (Innst. 132 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2019 vedkommende:

 • Statsministerens kontor

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

– vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 9, debattert 7. januar 2020

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven (Innst. 134 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Brev fra Sivilombudsmannen vedr. unntak fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.