Stortinget - Møte tirsdag den 31. mars 2020

Dato: 31.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 1 [10:02:42]

Referat

 • 1. (211) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i skatteloven

  • 2. lov om endring i sosialtjenesteloven

  • 3. lov om endring i skattebetalingsloven

  • 4. lov om Statens obligasjonsfond

  • 5. lov om endringer i skattebetalingsloven

  • 6. lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

  • 7. lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven)

  • 8. lov om endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

  • 9. midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

  – er sanksjonert under 27. mars 2020

 • 2. (212) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 24. mars 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

 • 3. (213) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 27. mars 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

 • 4. (214) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 27. mars 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven S 7-12, jf. beredskapsloven § 3

 • 5. (215) Brev fra helse- og omsorgsministeren, datert 19. mars 2020 vedrørende intensivkapasiteten ved norske sykehus (jf. redegjørelse holdt i Stortinget 10. mars 2020)

  Enst.: Nr. 1–5 vedlegges protokollen.

 • 6. (216) Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019–2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) (Meld. St. 18 (2019–2020))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (217) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 67 S (2019–2020))

 • 8. (218) Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktige brudd) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling) (Prop. 68 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes finanskomiteen.

 • 9. (219) Lov om Eldreombudet (Prop. 64 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10. (220) Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen (Dokument 4 (2019–2020))

 • 11. (221) Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse (Dokument 4:1 (2019–2020))

 • 12. (222) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2019

  Enst.: Nr. 10–12 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 13. (223) Noen saker om jernbane (Meld. St. 17 (2019-2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.