Stortinget - Møte torsdag den 4. juni 2020

Dato: 04.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 308 S (2019–2020), jf. Prop. 91 LS (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 5 [11:03:14]

Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 (Innst. 308 S (2019–2020), jf. Prop. 91 LS (2019–2020))