Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Dette dokument

  • Innst. 20 S (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Presidentskapet viser til at sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har varslet Stortinget om at han fra 1. januar 2020 ønsker å fratre vervet og returnere til sitt embete som dommer i Høyesterett. Stortinget må derfor med virkning fra 1. januar 2020 velge ny ombudsmann. Sivilombudsmannsloven § 1 bestemmer at vervet følger Stortingets valgperiode, og valget gjelder som utgangspunkt for fire år fra 1. januar året etter stortingsvalget. Oppnevningen vil derfor gjelde frem til og med 31. desember 2021.

For vervet som sivilombudsmann kreves kvalifikasjoner tilsvarende det som kreves for embete som høyesterettsdommer. Dette innebærer at vedkommende må være norsk statsborger, ha fylt 30 år og inneha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Det stilles dessuten høye krav til både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Sivilombudsmannen er leder av Sivilombudsmannens kontor, som for tiden har ca. 70 ansatte fordelt på fem juridiske fagavdelinger og en administrasjon. Ombudsmannen må følgelig kunne kombinere svært gode faglige kvalifikasjoner med profesjonell virksomhetsledelse, herunder ha gode lederegenskaper og evne til tydelig kommunikasjon.

Presidentskapet besluttet våren 2019 å kunngjøre vervet som ombudsmann. Målet var å skape oppmerksomhet og åpenhet omkring vervet. Søknadsfristen var 1. oktober 2019. Det kom inn fire søknader.

Presidentskapet har besluttet å innstille kommuneadvokat i Oslo, Hanne Harlem, til vervet som sivilombudsmann.

Hanne Harlem er født i 1964 og tok juridisk embetseksamen i 1990. Hun jobbet som advokatfullmektig/advokat hos Regjeringsadvokaten i 1990, 1993 og 1995–1997 og var dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett i 1993–1995. I 1997–1998 var hun sjefsjurist i Kredittilsynet og i perioden 1998–2000 advokat i Norsk Hydro. Harlem var justisminister i 2000–2001, før hun vendte tilbake til Norsk Hydro som assisterende direktør i 2001–2004. I perioden 2004–2007 var hun universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, før hun i 2007–2011 ble styreleder i Helse Sør-Øst RHF. Fra 2011 og frem til i dag har Harlem vært kommuneadvokat i Oslo.

Hanne Harlem har erklært seg villig til å overta vervet som sivilombudsmann. Hun kan imidlertid ikke fratre stillingen som kommuneadvokat i Oslo før 1. februar 2020. Det må derfor midlertidig konstitueres en sivilombudsmann for januar 2020. Presidentskapet anser det som mest hensiktsmessig å konstituere den av kontorsjefene ved ombudsmannens kontor med lengst ansiennitet. Dette er kontorsjef Bjørn Dæhlin. Dæhlin har sagt seg villig til å bli midlertidig konstituert som ombudsmann, og presidentskapet vil foreslå at han konstitueres av Stortinget som sivilombudsmann fra 1. til 31. januar 2020.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet innstiller enstemmig til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
  • 1. Til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. februar 2020 til 31. desember 2021 velges Hanne Harlem.

  • 2. Kontorsjef Bjørn Dæhlin konstitueres som Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. til 31. januar 2020.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 17. oktober 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja