Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2019

Dato: 26.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 11 [15:07:40]

Referat

 • 1. (56) Statsministerens kontor melder at

  1. 1. lov om endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning) (Lovvedtak 4 (2019–2020))

   • – er sanksjonert under 22. november 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (57) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (Prop. 16 S (2019–2020))

 • 3. (58) Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land (Prop. 27 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (59) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet (Prop. 21 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt kap. 1429, som sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5. (60) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet (Prop. 26 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (61) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet (Prop. 15 S (2019–2020))

 • 7. (62) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet (Prop. 18 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8. (63) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 (Meld. St. 7 (2019–2020))

 • 9. (64) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 19 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10. (65) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 24 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 480, som sendes utenriks- og forsvarskomiteen, og kap. 490, 491 og 3490, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11. (66) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Prop. 22 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 541 og 542, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 12. (67) Anmodning om særlovgivning fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 13. (68) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping (Meld. St. 8 (2019–2020))

 • 14. (69) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 14 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes næringskomiteen.

 • 15. (70) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet (Prop. 20 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 920, 926 og 3926, som sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16. (71) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Per-Willy Amundsen om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen (Dokument 8:14 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 17. (72) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (Prop. 23 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt kap. 1361, som sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 18. (73) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 25 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen, unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 19. (74) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet (Prop. 13 S (2019–2020))

 • 20. (75) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet (Prop. 17 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av