Stortinget - Møte torsdag den 15. oktober 2020 *

Dato: 15.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 20 S (2020–2021), jf. Meld. St. 15 (2019–2020))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 1 [10:04:01]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid (Innst. 20 S (2020–2021), jf. Meld. St. 15 (2019–2020))