Stortinget - Møte tirsdag den 10. november 2020

Dato: 10.11.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [15:11:35]

Referat

 • 1. (101) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (Lovvedtak 6 (2020–2021))

  • 2. midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) (Lovvedtak 8 (2020–2021))

  • 3. lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) (Lovvedtak 3 (2020–2021))

  – er sanksjonert under 6. november 2020

 • 2. (102) Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Datert 6. november

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (103) Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020) (Prop. 27 L (2020–2021))

 • 4. (104) Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 (Prop. 32 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5. (105) Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) Endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021 (Saldering)

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6. (105) Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (2020–2021). Nye romertall i Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021), som ikke ble fordelt i Innst. 1 S (2020–2021), fordeles til komiteene slik: Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) Romertallene II og III

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 7. (106) Endring av Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 (Prop. 1 LS Tillegg 1 (2020–2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 8. (107) Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) (Prop. 28 L (2020–2021))

 • 9. (108) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Adelsten Iversen, Emilie Enger Mehl og Kjersti Toppe om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern (Dokument 8:48 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10. (109) Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven) (Prop. 33 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11. (110) Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (Prop. 31 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 12. (111) Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 (Prop. 29 L (2020–2021))

 • 13. (112) Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.) (Prop. 30 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av