Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2020

Dato: 14.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 43 (2020–2021), jf. Innst. 124 L (2020–2021) og Prop. 32 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 11 [10:01:31]

Stortingets vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 (Lovvedtak 43 (2020–2021), jf. Innst. 124 L (2020–2021) og Prop. 32 L (2020–2021))