Stortinget - Møte torsdag den 17. desember 2020 *

Dato: 17.12.2020
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1, debattert 17. desember 2020

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3) (Innst. 14 S (2020-2021), jf. Prop. 1 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021))

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 35 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–18, fra Kari Henriksen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 19 og 20, fra Kari Henriksen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 21 og 22, fra Kari Henriksen på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 23–35, fra Åslaug Sem-Jacobsen på vegne av Senterpartiet

Det voteres over forslagene nr. 27, 28 og 33, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med endringer i Rundskriv T-02/2007 (Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak) eller i praktiseringen av dette rundskrivet legge til grunn at utvidelser og nybygg av driftsbygninger på alminnelige gårdsbruk alltid konstituerer «særlig grunn» til at staten skal dekke kostnadene ved arkeologiske utgravninger.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av stortingsvedtak nr. 707 (2019–2020) vurdere endringer i eiendomsskatteloven som fritar alle eiere av bygninger som enten er fredet etter kulturminneloven eller regulert til vern etter plan- og bygningsloven, fra kommunal eiendomsskatt.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2021 fremme forslag til en opptrappingsplan for Norsk kulturminnefond på Røros som har som mål å bygge opp fondet slik at det har 300 mill. kroner til utdeling årlig.»

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 78 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.06.48)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 29, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av stortingsvedtak nr. 707 (2019–2020) vurdere innretninger for skatte- og avgiftsincentiver som graderer incentivene til de private eierne i tråd med verneverdi. Målet er at de eierne som forvalter de mest verdifulle kulturminnene og kulturmiljøene, skal få sterkest incentiver.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 75 mot 10 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.07.06)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 30 og 32, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av stortingsvedtak nr. 707 (2019–2020) vurdere fritak eller lavere sats for merverdiavgift for vedlikehold av fredede kulturminner og kulturmiljøer eller en kompensasjonsordning med tilsvarende innretning.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2021 gjøre rede for hvordan Norge – når vårt land ikke lenger er medlem av verdensarvkomiteen – skal ta opp igjen arbeidet med å få norske kulturminner og kulturmiljøer fra vikingtiden inn på verdensarvlista. Det bes særlig om at regjeringen gjør rede for hvordan Norge i denne sammenhengen kan samvirke med andre land ved Nord-Atlanteren og Østersjøen.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 76 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.07.26)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 24, 34 og 35, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede et eget kirkelig kulturminnefond knyttet til økt statlig innsats når det gjelder vedlikehold av kulturhistorisk verdifulle kirkebygninger. Formålet skal være at staten og kommunene begge tar medansvar, og at man på den måten utløser en større total verneinnsats.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Kulturminnefondets prøveprosjekt med tilskudd til rullende kulturminner blir forlenget i samme omfang i 2022.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2021 fremme forslag om en permanent tilskuddsordning for rullende kulturminner, enten på Samferdselsdepartementets budsjett eller på annen egnet måte.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 73 mot 14 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.07.44)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 23, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i 2021 med en plan for innføring av helsekartlegging av barn i barnevernet i hele landet.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 72 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.08.05)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 26, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge en plan for hvordan alle fylker kan få minst ett eget bygningsvernsenter i regi av lokale museer og/eller frivillige kulturminneorganisasjoner, og komme tilbake med forslag om statlig driftsstøtte til disse. Der det er naturlig, kan to eller flere fylker samarbeide om bygningsvernsenter, men da på en måte som sikrer at tilbudet når ut til alle deler av de aktuelle fylkene.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 72 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.08.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 25 og 31, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i oppfølging av vedtak 708 (2019–2020) særlig vektlegge behovet for håndverkere med spesialkompetanse om kalk- og steinbygninger, og vurdere hvordan man gjennom de prosjekter som blir gjennomført, kan bygge opp kompetanse og kunnskap og samtidig rekruttere nye håndverkere med spesialkunnskap om eldre norske steinkirker.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett for 2021 med forslag til hvordan staten kan bidra til at nytt verdensarvsenter ved Urnes stavkirke kan realiseres.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 71 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.08.44)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 22, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å fordele engangsstønaden på flere utbetalinger.»

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 61 mot 26 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.08.59)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 21, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovendring som avvikler kontantstøtteordningen fra 1. august 2021. Kontantstøtte/ventestøtte kan gis inntil barnehageplass er tilbudt.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 55 mot 32 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.09.18)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 19 og 20, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen omgjøre insentivordningen for internasjonale film- og TV-produksjoner til en regelstyrt ordning og underlegge den Nærings- og fiskeridepartementet.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen iverksette tilstrekkelig og relevant kontroll med virksomhetene, ved å redusere antall registrerte trossamfunn eller på annet vis, og at Stortinget forelegges sak om dette senest i revidert nasjonalbudsjett for 2021.»

Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.09.40)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–18, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at grunnlaget for dekning gjennom Reisegarantifondet også omfatter avbestillinger som skjer grunnet koronapandemien, og som ikke blir refundert eller levert som følge av insolvens.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre finansiering av frivilligsentralene gjennom egen post på kulturbudsjettet.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for bygging av idrettsanlegg regelstyrt i fremtiden.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse omorganiseringen av Kulturrådet og overflyttinger fra 78-poster på Kulturdepartementets budsjett, sørge for at prosessen gjennomgås på nytt, med grundige konsekvensanalyser og høringsrunder hos relevante instanser, og komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag for godkjennelse, på egnet måte.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en ny søknadsbasert ordning for drift og langsiktig støtte til de etablerte scenekunst- og dansekompaniene under Norsk kulturråd, utenfor Norsk kulturfond, og komme tilbake til Stortinget med innretningen for en slik ordning senest i forbindelse med revidert statsbudsjett våren 2021.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Norwegian Arts Abroad-organisasjonene får tilskudd under Kulturdepartementet og ikke flyttes til Kulturrådets portefølje.»

Forslag nr.8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen senest i revidert nasjonalbudsjett for 2021 gjeninnføre vedtak om «Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd», med samme ordlyd som tidligere år.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak fra 2009 om å gjøre Arktisk Filharmoni til et nasjonalt orkester og sørge for likeverdig finansiering med de øvrige landsdelsorkestrene.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette stimuleringsordningen for kulturlivet slik at midler kan konverteres til kompensasjon dersom smittevernsituasjonen gir behov for lokale eller nasjonale restriksjoner som pålegger nedskalering eller avlysning av arrangementer.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for stimuleringstiltak som også treffer arrangører og leverandører som ikke primært henter sine inntekter fra publikumsåpne arrangementer.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om filmformidling.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om kulturdelen av tippemidlene og foreslå en opprydning, slik at den brede kulturfrivilligheten styrkes og aktører og organisasjoner som fyller andre formål, finansieres under poster på statsbudsjettet.»

Forslag nr.14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen raskt legge fram en sak om hvordan staten i et spleiselag med aktuelle kommuner kan bidra til at særskilt viktige etterreformatoriske kirker kan bli satt i stand og vedlikeholdt i årene som kommer.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte gjøre rede for om den store oppgaveoverføringen fra Riksantikvaren til fylkeskommunene på kulturmiljøfeltet har ført til at de statlige bevilgningene til fylkeskommunene er økt på en måte som står i forhold til de nye oppgavene.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 fremme forslag som sikrer at oppgaveoverføringen fra Riksantikvaren til fylkeskommunene fullfinansieres.»

Forslag nr.17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til en mulighetsstudie for en mer permanent modell for formidling av kulturmiljøet på Gjellestad og de arkeologiske utgravningene som skjer på stedet, slik at potensialet knyttet til de historiske funnene og stedets gunstige beliggenhet blir utløst. Dette arbeidet må utløse synergier med den satsing på vikingtidsarven som vil skje i form av nytt vikingskipshus på Bygdøy i Oslo.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til hvordan Norge gjennom nordisk og europeisk samarbeid kan bidra til å løfte forskning og formidling knyttet til førkristen religion og kultpraksis i det som i dag er Norden og tilstøtende områder, herunder hvordan kunnskapsmiljøer og formidlingstiltak kan utvikles og styrkes.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.10.04)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 2
(Familie og forbruker)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

22 283 000

351

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

14 551 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

31 890 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

15 780 000

73

Likestillingssentre

16 110 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

49 042 000

800

Barne- og familiedepartementet

1

Driftsutgifter

151 462 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 126 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846 post 62

24 695 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

104 917 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858 post 1

110 613 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

34 947 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

11 995 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

9 799 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

5 325 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842 post 1 og kap. 858 post 1

28 424 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

360 841 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 026 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

224 567 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

9 200 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 510 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

17 358 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61, post 62 og post 71

60 867 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

12 519 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

44 220 000

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71

516 597 000

62

Utvikling i kommunene

115 159 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

166 243 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

76 278 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

12 115 000

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

10 628 000

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

22 433 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

235 314 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

69 347 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 516 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 029 000

50

Forskning og utvikling

18 573 000

60

Kommunalt barnevern

820 000 000

61

Utvikling i kommunene

66 872 000

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes under post 72

26 703 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

38 211 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21

133 468 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

3 986 286 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

25 408 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 844 135 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

385 036 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

119 759 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Driftsutgifter

594 495 000

21

Spesielle driftsutgifter

25 032 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

82 331 000

51

Markedsportaler

27 245 000

862

Stiftelsen Miljømerking i Norge

70

Driftstilskudd

11 264 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 814 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

6 075 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 640 000

71

Tilskudd til Reisegarantifondet

104 000 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

6 722 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter

104 493 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

20 167 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

888 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

515 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

54 000 000

Totale utgifter

52 546 420 000

Inntekter

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

784 000

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 364 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

8 863 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

1 530 981 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

116 005 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Diverse inntekter

515 000

3868

Forbrukertilsynet

2

Tilskudd

2 500 000

Totale inntekter

1 665 971 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og familiedepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 842 post 1

kap. 3842 post 1

kap. 847 post 1

kap. 3847 post 1

kap. 855 post 1

kap. 3855 postene 1, 2 og 60

kap. 856 post 1

kap. 3856 post 1

kap. 858 post 1

kap. 3858 post 1

kap. 868 post 1

kap. 3868 post 1 og 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet i henhold til lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan betale ut barnetrygd til barn i alderen 0 til og med måneden før fylte 6 år med 1 354 kroner per barn per måned fra 1. januar til og med 31. august 2021. Dette tilsvarer 16 248 kroner per år. Fra 1. september til 31. desember 2021 kan Arbeids- og velferdsdirektoratet betale ut barnetrygd til barn i alderen 0 år til og med måneden før fylte 6 år med 1 654 kroner per barn per måned. Dette tilsvarer 19 848 kroner per år.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan for 2021 betale ut barnetrygd til barn i alderen 6 år til og med måneden før fylte 18 år med 12 648 kroner per år.

Utvidet stønad til enslige forsørgere utbetales med 12 648 kroner per år.

Enslige forsørgere som oppfyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslige forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

IV
Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2021 i henhold til lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med følgende beløp for barn i alderen 13–23 måneder:

Avtalt oppholdstid i barnehage per uke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 måneder

Ikke bruk av barnehageplass

100

7 500

Til og med 8 timer

80

6 000

Fra 9 til og med 16 timer

60

4 500

Fra 17 til og med 24 timer

40

3 000

Fra 25 til og med 32 timer

20

1 500

33 timer eller mer

0

0

V
Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2021 i henhold til lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

90 300 kroner per barn

B.
Rammeområde 3
(Kultur mv.)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

175 209 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 129 000

78

Tilskudd til priser og konkurranser m.m.

9 810 000

79

Til disposisjon

13 020 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 424 000

60

Tilskudd til frivilligsentraler

206 800 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 803 920 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

4 000 000

73

Tilskudd til studieforbund m.m.

163 000 000

78

Frivillighetstiltak

23 140 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

298 973 000

86

Idrettstiltak

38 040 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter

190 059 000

51

Fond for lyd og bilde

44 970 000

55

Norsk kulturfond

875 590 000

71

Statsstipend

10 640 000

72

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

313 480 000

73

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

158 340 000

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

323 875 000

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

246 395 000

76

Tilskudd til amatørteaterformål

22 530 000

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter

23 819 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

38 283 000

50

Kunst i offentlige rom

12 500 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

276 400 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter

99 343 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 690 000

22

Forsvarets musikk

49 811 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

23 000 000

70

Musikk- og scenekunstinstitusjoner

2 654 670 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

74 725 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 276 000

52

Norges forskningsråd

14 480 000

71

Kultur som næring

60 750 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

12 820 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

83 900 000

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19

2 250 000 000

78

Barne- og ungdomstiltak

59 740 000

82

Nobels Fredssenter

33 645 000

86

Talentutvikling

54 150 000

326

Språk- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

733 328 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 404 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 800 000

73

Språkorganisasjoner

36 445 000

74

Det Norske Samlaget

19 835 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

14 090 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

82 435 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Driftsutgifter

79 691 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge

3 795 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

7 240 000

328

Museer m.m.

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 285 920 000

78

Andre museums- og kulturverntiltak

79 000 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

396 439 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 720 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 135 000

78

Arkivtiltak

9 150 000

334

Film- og dataspillformål

1

Driftsutgifter

120 640 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 678 000

50

Filmfondet

552 835 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

41 360 000

73

Regionale filmtiltak m.m., kan overføres

122 055 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

19 100 000

335

Medieformål

1

Driftsutgifter

55 650 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 103 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Mediestøtte

428 517 000

73

Medietiltak

24 110 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

21 053 000

79

Norsk rikskringkasting AS - NRK

6 351 186 000

337

Kompensasjons- og vederlagsordninger

70

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

51 660 000

71

Vederlagsordninger, kan overføres

228 490 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

88 842 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 965 000

880

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 257 153 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

107 970 000

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

2 621 000

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

940 232 000

75

Tilskudd til private kirkebygg

5 299 000

78

Ymse faste tiltak

15 376 000

882

Kirkebygg og gravplasser

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres

59 320 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

18 462 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

146 187 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 477 000

22

Flerårige prosjekter kulturminneforvaltning, kan overføres

31 085 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 600 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

41 064 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljøer og kulturlandskap, kan overføres

159 015 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

58 045 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

57 575 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

76 672 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

16 459 000

77

Tilskudd til verdiskapningsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

8 232 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

64 690 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

119 614 000

Totale utgifter

27 198 165 000

Inntekter

3300

Kulturdepartementet

1

Ymse inntekter

91 000

3320

Norsk kulturråd

1

Ymse inntekter

4 447 000

3322

Bygg og offentlige rom

1

Ymse inntekter

142 000

2

Inntekter ved oppdrag

32 660 000

3323

Musikk og scenekunst

1

Ymse inntekter

354 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

29 520 000

3325

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter

2 226 000

3326

Språk- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

21 565 000

2

Inntekter ved oppdrag

16 704 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Ymse inntekter

31 508 000

2

Leieinntekter m.m.

4 209 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

6 981 000

2

Inntekter ved oppdrag

5 236 000

3334

Filmformål m.m.

1

Ymse inntekter

6 124 000

2

Inntekter ved oppdrag

7 049 000

3335

Medieformål

2

Inntekter ved oppdrag

2 250 000

70

Gebyr

1 200 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr - lotterier

8 692 000

4

Gebyr - stiftelser

170 000

7

Inntekter ved oppdrag

7 170 000

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter

2 808 000

9

Internasjonale oppdrag

3 529 000

Totale inntekter

194 635 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 322 post 21

kap. 3322 post 2

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 2

kap. 325 post 1

kap. 3325 post 1

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 2

kap. 327 post 1

kap. 3327 postene 1 og 2

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

kap. 335 post 21

kap. 3335 post 2

kap. 339 post 1

kap. 3339 postene 2 og 4

kap. 339 post 1

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 7

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

7,3 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg

634,5 mill. kroner

334

Film- og dataspillformål

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner

68,6 mill. kroner

IV
Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan inngå avtale om at staten over årene 2022–2024 forplikter seg til å bidra med en tredjedel av de samlede utgiftene til planlegging og gjennomføring av prosjektet Bodø – europeisk kulturhovedstad 2024. Statens samlede bidrag skal ikke overstige 100 mill. kroner (i 2020-kroner).

V
Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2021 skal:

 • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

 • 2. avgiften per videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner.

VI
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1429 post 1

kap. 4429 postene 2 og 9

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

VII
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1429

Riksantikvaren

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

61 mill. kroner

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljøer og kulturlandskap

60 mill. kroner

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

10 mill. kroner

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

10 mill. kroner

74

Tilskudd til fartøyvern

15 mill. kroner

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene

1,5 mill. kroner

77

Tilskudd til verdiskapningsarbeid på kulturminneområdet

4 mill. kroner

79

Tilskudd til verdensarven

21 mill. kroner

VIII

Stortingets vedtak nr. 181, vedtatt under behandlingen av Innst. 2 S (2020–2021), oppheves.

IX

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget samtykker i at for 2021 skal:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til musikk- og scenekunstinstitusjoner på kap. 323 Musikk og scenekunst, post 70 Musikk- og scenekunstinstitusjoner, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen.

 • 2. Fordelingsnøkkelen gjelder ikke tilskuddet til Dansens Hus, Den Nationale Scene, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Musikkselskapet Harmonien, Nationaltheatret og Oslo-Filharmonien.

Presidenten: Bak tilrådingen står regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 45 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 22.10.36)

Videre var innstilt:

C.
I

Stortinget ber regjeringen særskilt inkludere tiltak mot sosial kontroll i lukkede trossamfunn, i den kommende handlingsplanen mot sosial kontroll.

II

Stortinget ber regjeringen sørge for at trossamfunnsloven § 6 andre ledd trer i kraft snarest og senest 1. april 2021.

Presidenten: Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 33 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 22.11.00)

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) (fra salen): President! Jeg stemte feil.

Presidenten: Du stemte for i stedet for mot, eller? Det vil fremgå av voteringen.

Votering i sak nr. 2, debattert 17. desember 2020

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet (Innst. 162 S (2020-2021), jf. Prop. 40 S (2020-2021))

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

840

Tiltak mot vald og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 70 og kap. 846 post 62, blir redusert med

1 500 000

frå kr 23 683 000 til kr 22 183 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak m.m., kan nyttast under post 21 og kap. 858 post 1, blir auka med

175 000

fra kr 106 754 000 til kr 106 929 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir auka med

800 000

fra kr 11 623 000 til kr 12 423 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving, blir redusert med

575 000

fra kr 5 160 000 til kr 4 585 000

70

Tilskot til samlivstiltak, kan nyttast under kap. 842 post 1 og kap. 858 post 1, blir redusert med

10 000 000

fra kr 24 636 000 til kr 14 636 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, blir redusert med

4 200 000

fra kr 9 000 000 til kr 4 800 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

fra kr 1 550 000 000 til kr 1 540 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

30 000 000

fra kr 16 250 000 000 til kr 16 220 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

61

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttast under post 71, blir auka med

18 000 000

fra kr 411 969 000 til kr 429 969 000

62

Utvikling i kommunane, blir auka med

950 000

fra kr 112 092 000 til kr 113 042 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir redusert med

12 600 000

fra kr 68 622 000 til kr 56 022 000

22

Barnesakkunnig kommisjon, blir redusert med

300 000

fra kr 7 814 000 til kr 7 514 000

61

Utvikling i kommunane, blir auka med

2 650 000

fra kr 56 511 000 til kr 59 161 000

72

Tilskot til forsking og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

1 100 000

fra kr 127 728 000 til kr 126 628 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

1

Driftsutgifter, blir redusert med

30 700 000

fra kr 119 839 000 til kr 89 139 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 000 000

fra kr 594 824 000 til kr 595 824 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 50, blir auka med

220 000

fra kr 2 304 000 til kr 2 524 000

71

Tilskot til reisegarantifondet, blir redusert med fra kr 102 000 000 til kr 2 000 000

100 000 000

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukarklageutvalet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

220 000

fra kr 15 415 000 til kr 15 195 000

881

Tilskot til trussamfunn m.m.

78

Ymse faste tiltak, blir auka med

5 000 000

fra kr 14 899 000 til kr 19 899 000

882

Kyrkjebygg og gravplassar

60

Rentekompensasjon – kyrkjebygg, kan overførast, blir redusert med

24 741 000

fra kr 60 741 000 til kr 36 000 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir auka med

600 000 000

fra kr 19 890 000 000 til kr 20 490 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

25 000 000

fra kr 805 000 000 til kr 780 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir auka med

25 000 000

fra kr 495 000 000 til kr 520 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

4 000 000

fra kr 52 000 000 til kr 48 000 000

Inntekter:

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1

Diverse inntekter, blir redusert med

6 000 000

fra kr 16 534 000 til kr 10 534 000

60

Kommunale eigendelar, blir redusert med

53 200 000

fra kr 1 484 948 000 til kr 1 431 748 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

4

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

24 878 000

fra kr 113 082 000 til kr 88 204 000

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt

Votering i sak nr. 3, debattert 17. desember 2020

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet (Innst. 163 S (2020-2021), jf. Prop. 49 S (2020-2021), kap. 1429)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 149 871 000 til kr 146 871 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 31 731 000 til kr 34 731 000

22

Flerårige prosjekt kulturminneforvaltning, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 30 371 000 til kr 27 371 000

(NY)

49

Kjøp av eiendom, kan overføres, bevilges med

11 132 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres, nedsettes med

8 132 000

fra kr 48 764 000 til kr 40 632 000

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt

Votering i sak nr. 4, debattert 17. desember 2020

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet (Innst. 181 S (2020-2021), jf. Prop. 51 S (2020-2021))

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon, forhøyes med

17 000 000

fra kr 14 810 000 til kr 31 810 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, nedsettes med

11 351 000

fra kr 301 000 000 til kr 289 649 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 190 051 000 til kr 196 051 000

322

Bygg og offentlige rom

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 294 600 000 til kr 301 600 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 000 000

fra kr 99 384 000 til kr 93 384 000

(NY)

77

Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres, bevilges med

60 000 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

410 000

fra kr 331 654 000 til kr 331 244 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 800 000

fra kr 74 703 000 til kr 70 903 000

71

Kultur som næring, nedsettes med

7 000 000

fra kr 65 940 000 til kr 58 940 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, forhøyes med

5 961 000

fra kr 40 000 000 til kr 45 961 000

82

Nobels Fredssenter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 37 890 000 til kr 32 890 000

(NY)

85

Gaveforsterkningsordning, kan overføres, bevilges med

160 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 723 775 000 til kr 718 775 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 52 800 000 til kr 57 800 000

328

Museum og visuell kunst

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 600 000

fra kr 179 380 000 til kr 180 980 000

335

Medieformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 600 000

fra kr 54 138 000 til kr 55 738 000

71

Mediestøtte, nedsettes med

196 900 000

fra kr 715 530 000 til kr 518 630 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 86 342 000 til kr 90 342 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 200 000

fra kr 5 780 000 til kr 7 980 000

Inntekter

3323

Musikk og scenekunst

2

Billett- og salgsinntekter m.m., nedsettes med

19 000 000

fra kr 28 772 000 til kr 9 772 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Ymse inntekter, nedsettes med

12 400 000

fra kr 30 710 000 til kr 18 310 000

3334

Filmformål m.m.

1

Ymse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 5 969 000 til kr 3 969 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

7

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

2 200 000

fra kr 6 988 000 til kr 9 188 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

75

Kino- og videogramavgift, nedsettes med

12 000 000

fra kr 32 000 000 til kr 20 000 000

II
Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes til bevilgningen på kap. 325 Allmenne kulturformål, post 77 Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5, debattert 17. desember 2020

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) og Redegjørelse gitt av helse- og omsorgsministeren i Stortingets møte den 13. oktober 2020 om status for arbeidet med koronapandemien (Innst. 11 S (2020-2021), jf. Prop. 1 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021))

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 53 forslag. Det er

 • forslagene nr.1–36, fra Ingvild Kjerkol på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 37–46, fra Ingvild Kjerkol på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 47–51, fra Nicholas Wilkinson på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 52, fra Geir Jørgen Bekkevold på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

 • Forslag nr. 53, fra Tuva Moflag på vegne av Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 52, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti erstatter innstillingens I, som bortfaller.

Det voteres over forslag nr. 53, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Helsebiblioteket skal være en fellesskapsløsning som sikrer god tilgang til nødvendige kunnskapsressurser for helsepersonell, og om nødvendig komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.13.33)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 47–51, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at kvinner i land der abort er ulovlig, får tilgang til sikre og trygge aborter i Norge, både ved å sikre at helseforetakene kjenner til at abort regnes som akutt helsehjelp og skal gis gratis, og ved å ta initiativ til et europeisk samarbeid om å sikre trygge aborttilbud for kvinner i land der abort er ulovlig.»

Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget ber regjeringen kommet tilbake til Stortinget med en plan for innfasing av nullutslippsambulanser i spesialisthelsetjenesten.»

Forslag nr. 49 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fjerne den byråkratiske ordningen med innsatsstyrt finansiering, og komme tilbake til Stortinget med forslag til ny finansieringsordning for sykehusene.»

Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede tiltak og komme tilbake til Stortinget med forslag for å sikre at vi får flere organdonorer, med mål om at flere blir organdonorer, og vurdere en ordning der organdonasjon er normen og man aktivt må reservere seg mot organtransplantasjon.»

Forslag nr. 51 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å etablere en fastlønnsordning for henholdsvis fastleger, jordmødre, logopeder og ortoptister med hele og faste stillinger.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.13.54)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 37–46, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å fjerne plikten for apotekene til å føre homeopatiske midler.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp Helsedirektoratets utredning om innføring av tidlig ultralyd og NIPT i den offentlige helsetjenesten, og sørge for at tilbudet blir tilgjengelig for kvinner over 35 år, og deretter utvide fortløpende til øvrige gravide.»

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det bygges et helhetlig og tverrfaglig behandlingstilbud for kvinnene som har vulvodyni.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å utvikle og iverksette en plan for å heve helsepersonells kompetanse på hodepine og migrene.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre støtte til en nettportal om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at også diagnostiserte pasienter blir inkludert i pakkeforløpet for muskel- og skjelettlidelser.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at manuellterapeutene inkluderes på lik linje med kiropraktorene i arbeidet med å etablere en femårig masterutdanning.»

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen likebehandle manuellterapeutene med osteopatene og naprapatene i spørsmålet om etablering av en egen autorisasjonsordning for disse yrkesgruppene.»

Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå en tilskuddsordning for kollektivtransport for eldre i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen å sørge for å prioritere forskningsinnsatsen på primærhelsetjenesten, på globale helsekriser og på antibiotikaresistens.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 54 mot 33 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.14.15)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–36, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens og komme tilbake til Stortinget med den før april 2021.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens foreslå verktøy for bedre smittevern når sykdommer kommer fra utlandet.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en stortingsmelding om drikkevannsforsyningen i Norge.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest sette ned et utvalg som skal fremme forslag til en egen sektorlov for vann- og avløpstjenester.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av dagens pasientrettigheter, og rapportere til Stortinget på egnet vis. Gjennomgangen må vurdere i hvilken grad rettighetene blir benyttet i praksis, og ikke bare eksisterer på papiret, muligheter for forenkling og samordning av rettigheter, og hvor mange og hvilke grupper av pasienter som ikke får de tilbudene de har rett på.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at neste nasjonale helse- og sykehusplan også må være en investeringsplan.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i løpet av første halvår 2021 med en redegjørelse for om de regionale helseforetakene har klart å ta igjen helsekøer og etterslep som har oppstått i forbindelse med koronapandemien.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme de nødvendige forslag for å sikre at retten til ettervern i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lovfestes.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å innføre flere brukerstyrte senger i psykisk helsevern.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre meldeordningen i spesialisthelsetjenesten, som ble avviklet våren 2019.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i det videre arbeidet mot antibiotikaresistente bakterier ha en gjennomgang av dagens diagnosesystem og foreslå forbedringer, med mål om bedre kontroll av bruken av bredspektret antibiotika på sykehus.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle helseforetak systematisk kartlegger behovet for helsepersonell de kommende årene og utarbeider strategiske planer for å beholde og rekruttere ansatte.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i oppdragsbrevet instruere helseforetakene om å øke antall lærlingeplasser for yrkesfaglige utdanninger og praksisplasser for fagskoleutdanninger.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene tilbyr flere utdanningsstillinger for sykepleiere.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene tilbyr flere utdanningsstillinger for jordmødre.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2022 om å skjerme de regionale helseforetakene for ABE-reformen.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning der et visst antall av LIS1-stillingene i sykehus kobles til ALIS-stillinger i kommunene.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle fritt behandlingsvalg og gå tilbake til fritt sykehusvalg, samt bruk av avtaler med ideelle og kommersielle aktører.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fastsette konkrete og målbare krav til høyere andel heltidsstillinger i helseforetakene.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle helseforetak har ordninger med egen vikarpool/bemanningsenhet med fast ansatte vikarer.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene som hovedregel ansetter folk i faste stillinger, for å sikre kompetanse og trygghet.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen be de regionale helseforetakene om å utarbeide forpliktende planer for økt rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innen 1. mars 2021 fremme sak til Stortinget om forbedringer i pasientreiseordningen.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gripe inn overfor Helse Vest RHF for å sikre at Helse Bergen straks oppretter avtale om pasientkjøring som sørger for trygg og pålitelig transport for pasienter med behov for dette, i alle kommuner Helse Bergen har sørge-for-ansvar for.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2022 avslutte bruken av innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å rammefinansiere fødselsomsorgen, slik at kvalitet blir premiert, og at en sikrer forsvarlig bemanning som et akuttilbud.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å opprette Norsk hodepinesenter etter mønster fra Dansk Hovedpinecenter.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en avvikling av ordningen med nøytral moms i helseforetakene og fremme dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir iverksatt tiltak for å øke andelen pasienter som får anbefalt etterkontroll og oppfølging etter hjerneslag, i tråd med «Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag».»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest sørge for å lage et rammeverk for hvordan ideelle aktører som har levert tjeneste på vegne av kommuner og fylkeskommuner, kan få historiske pensjonsforpliktelser kompensert, og legge det fram for Stortinget på egnet vis.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringa sørge for at det snarast vert utarbeidd oppdaterte retningslinjer for behandling av osteoporose, og at desse vert innarbeidde i tenestene, slik at pasientgruppa får god og adekvat behandling.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en plan for økt bemanning og flere heltidsstillinger i eldreomsorgen.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med ansattes organisasjoner, utrede det totale kompetansebehov i kommunale helsetjenester.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i 2021 med en plan for innføring av helsekartlegging av barn i barnevernet i hele landet.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med iverksettelsen av den nye handlingsplanen mot selvmord, der det varsles at hvert enkelt selvmord skal kartlegges, sørge for at man også avdekker eventuelle sammenhenger mellom økonomiske utfordringer, herunder kutt eller avslag i offentlige stønader, og selvmord.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre en vurdering av å tilbakeføre preeksposisjonsprofylakse og posteksposisjonsprofylakse for hiv til blå resept, med vekt på tilgjengelighet og minst mulig byråkrati.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.14.38)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 52, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

700 Helse- og omsorgsdepartementet 1 Driftsutgifter ... 240 716 000 701 E-helse, helseregistre mv. 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 767 228 000 70 Norsk Helsenett SF ... 153 733 000 71 Medisinske kvalitetsregistre ... 38 685 000 72 Nasjonale e-helseløsninger ... 504 884 000 702 Beredskap 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 ... 27 714 000 22 Beredskapslagring legemidler og smittevernsutstyr ... 1 981 000 000 70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 4 130 000 703 Internasjonalt samarbeid 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 5 929 000 71 Internasjonale organisasjoner ... 60 317 000 72 Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO) ... 20 000 000 704 Norsk helsearkiv 1 Driftsutgifter ... 65 151 000 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 8 762 000 708 Eldreombud 1 Driftsutgifter ... 10 060 000 709 Pasient- og brukerombud 1 Driftsutgifter ... 73 707 000 710 Vaksiner mv. 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 221 493 000 22 Salgs- og beredskapsprodukter m.m. ... 144 325 000 23 Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19 ... 3 770 000 000 712 Bioteknologirådet 1 Driftsutgifter ... 12 473 000 714 Folkehelse 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79 ... 98 493 000 60 Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 95 336 000 70 Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 180 553 000 74 Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 20 700 000 79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 64 135 000 717 Legemiddeltiltak 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 11 781 000 70 Tilskudd ... 61 941 000 732 Regionale helseforetak 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 19 411 000 70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 ... 4 680 955 000 71 Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres ... 577 671 000 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres ... 58 657 436 000 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres ... 20 658 153 000 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres ... 15 618 812 000 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres ... 13 953 434 000 76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning ... 41 655 690 000 77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning ... 3 280 994 000 78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres ... 1 325 489 000 80 Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning ... 8 127 934 000 81 Protonsenter, kan overføres ... 176 000 000 82 Investeringslån, kan overføres ... 7 859 447 000 83 Byggelånsrenter, overslagsbevilgning ... 339 000 000 86 Driftskreditter ... 1 800 000 000 733 Habilitering og rehabilitering 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 ... 12 760 000 70 Behandlingsreiser til utlandet ... 135 308 000 79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 ... 3 362 000 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak 1 Driftsutgifter ... 80 588 000 21 Spesielle driftsutgifter ... 59 879 000 70 Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv. ... 2 965 000 71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede ... 111 844 000 72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus ... 13 224 000 737 Historiske pensjonskostnader 70 Tilskudd, overslagsbevilgning ... 131 006 000 740 Helsedirektoratet 1 Driftsutgifter ... 1 311 863 000 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 49 235 000 60 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger ... 87 149 000 70 Helsetjenester i annet EØS-land ... 69 056 000 741 Norsk pasientskadeerstatning 1 Driftsutgifter ... 221 733 000 70 Advokatutgifter ... 48 798 000 71 Særskilte tilskudd ... 21 294 000 742 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 1 Driftsutgifter ... 161 587 000 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 15 763 000 744 Direktoratet for e-helse 1 Driftsutgifter ... 178 849 000 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 150 966 000 745 Folkehelseinstituttet 1 Driftsutgifter ... 1 263 746 000 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 150 242 000 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ... 13 147 000 746 Statens legemiddelverk 1 Driftsutgifter ... 323 656 000 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 31 601 000 747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 1 Driftsutgifter ... 111 365 000 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ... 13 466 000 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ... 4 735 000 748 Statens helsetilsyn 1 Driftsutgifter ... 162 047 000 749 Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten 1 Driftsutgifter ... 40 258 000 761 Omsorgstjeneste 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 ... 334 745 000 60 Kommunale kompetansetiltak, kan overføres ... 9 273 000 61 Vertskommuner ... 932 308 000 63 Investeringstilskudd - rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69 ... 3 264 567 000 64 Kompensasjon for renter og avdrag ... 728 000 000 65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning ... 2 625 071 000 67 Utviklingstiltak ... 75 269 000 68 Kompetanse og innovasjon ... 489 591 000 69 Investeringstilskudd - netto tilvekst, kan overføres ... 806 835 000 71 Frivillig arbeid mv. ... 73 544 000 72 Landsbystiftelsen ... 85 843 000 73 Særlige omsorgsbehov ... 102 616 000 75 Andre kompetansetiltak ... 11 513 000 79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 ... 278 724 000 762 Primærhelsetjeneste 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ... 252 120 000 60 Forebyggende helsetjenester ... 420 961 000 61 Fengselshelsetjeneste ... 188 963 000 63 Allmennlegetjenester ... 854 787 000 70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 ... 45 296 000 73 Seksuell helse, kan overføres ... 59 979 000 74 Stiftelsen Amathea ... 26 035 000 765 Psykisk helse, rus og vold 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72 ... 186 749 000 60 Kommunale tjenester, kan overføres ... 230 507 000 62 Rusarbeid, kan overføres ... 455 178 000 71 Brukere og pårørende, kan overføres ... 174 715 000 72 Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 486 245 000 73 Utviklingstiltak mv. ... 177 459 000 74 Kompetansesentre, kan overføres ... 308 912 000 75 Vold og traumatisk stress, kan overføres ... 245 130 000 769 Utredningsvirksomhet mv. 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ... 14 902 000 70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 ... 1 652 000 770 Tannhelsetjenester 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ... 96 929 000 70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 309 349 000 780 Forskning 50 Norges forskningsråd mv. ... 129 067 000 781 Forsøk og utvikling mv. 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 ... 54 504 000 79 Tilskudd, kan nyttes under post 21 ... 88 477 000 783 Personell 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 ... 106 344 000 61 Tilskudd til kommuner ... 160 416 000 79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 ... 27 869 000 2711 Spesialisthelsetjeneste mv. 70 Spesialisthjelp ... 2 300 050 000 71 Psykologhjelp ... 354 300 000 72 Tannbehandling ... 2 320 022 000 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt ... 1 317 674 000 2751 Legemidler mv. 70 Legemidler ... 11 141 000 000 71 Legeerklæringer ... 8 988 000 72 Medisinsk forbruksmateriell ... 2 129 960 000 2752 Refusjon av egenbetaling 72 Egenandelstak ... 7 856 170 000 2755 Helsetjenester i kommunene mv. 62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 ... 475 000 000 70 Allmennlegehjelp ... 5 410 825 000 71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62 ... 1 223 300 000 72 Jordmorhjelp ... 72 040 000 73 Kiropraktorbehandling ... 201 964 000 75 Logopedisk og ortoptisk behandling ... 200 000 000 2756 Andre helsetjenester 70 Helsetjenester i annet EØS-land ... 10 008 000 71 Helsetjenester i utlandet mv. ... 199 980 000 72 Helsetjenester til utenlandsboende mv. ... 224 980 000 2790 Andre helsetiltak 70 Bidrag ... 202 345 000 Totale utgifter ... 242 924 214 000 Inntekter 3701 E-helse, helseregistre mv. 2 Diverse inntekter ... 81 941 000 3704 Norsk helsearkiv 2 Diverse inntekter ... 3 078 000 3710 Vaksiner mv. 3 Vaksinesalg ... 145 011 000 3714 Folkehelse 4 Gebyrinntekter ... 2 542 000 3732 Regionale helseforetak 80 Renter på investeringslån ... 284 000 000 85 Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008 ... 621 000 000 3740 Helsedirektoratet 2 Diverse inntekter ... 20 626 000 3 Helsetjenester i annet EØS-land ... 66 970 000 4 Gebyrinntekter ... 49 815 000 5 Helsetjenester til utenlandsboende mv. ... 40 024 000 6 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger ... 87 234 000 3741 Norsk pasientskadeerstatning 2 Diverse inntekter ... 6 954 000 50 Premie fra private ... 17 606 000 3742 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 50 Premie fra private ... 2 392 000 3745 Folkehelseinstituttet 2 Diverse inntekter ... 194 650 000 3746 Statens legemiddelverk 2 Diverse inntekter ... 31 601 000 4 Registreringsgebyr ... 78 904 000 3747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 2 Diverse inntekter ... 17 915 000 4 Gebyrinntekter ... 15 353 000 3748 Statens helsetilsyn 2 Diverse inntekter ... 1 641 000 Totale inntekter ... 1 769 257 000»

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble bifalt med 45 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 22.14.58)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
Rammeområde 15
(Helse)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter:

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

240 716 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

767 228 000

70

Norsk Helsenett SF

153 733 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 685 000

72

Nasjonale e-helseløsninger

504 884 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

27 714 000

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernsutstyr

1 981 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 130 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 929 000

71

Internasjonale organisasjoner

60 317 000

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO)

20 000 000

704

Norsk helsearkiv

1

Driftsutgifter

65 151 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 762 000

708

Eldreombud

1

Driftsutgifter

10 060 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

73 707 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

221 493 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

144 325 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19

3 770 000 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

12 473 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

98 493 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

95 336 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

180 553 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 700 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

64 135 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 781 000

70

Tilskudd

61 941 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 411 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

4 680 955 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

577 671 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

58 657 436 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

20 658 153 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

15 618 812 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

13 953 434 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

41 655 690 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 280 994 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 325 489 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

8 127 934 000

81

Protonsenter, kan overføres

176 000 000

82

Investeringslån, kan overføres

7 859 447 000

83

Byggelånsrenter, overslagsbevilgning

339 000 000

86

Driftskreditter

1 800 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 760 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

135 308 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 362 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

82 688 000

21

Spesielle driftsutgifter

59 879 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 965 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

111 844 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 224 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

131 006 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 311 863 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

49 235 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 149 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

69 056 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

221 733 000

70

Advokatutgifter

48 798 000

71

Særskilte tilskudd

21 294 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

161 587 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 763 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

178 849 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 966 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 263 746 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 242 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 147 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

323 656 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 601 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter

111 365 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 466 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 735 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

162 047 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

40 258 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

334 745 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

9 273 000

61

Vertskommuner

932 308 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

3 264 567 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

728 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

2 622 971 000

67

Utviklingstiltak

75 269 000

68

Kompetanse og innovasjon

489 591 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

806 835 000

71

Frivillig arbeid mv.

73 544 000

72

Landsbystiftelsen

85 843 000

73

Særlige omsorgsbehov

102 616 000

75

Andre kompetansetiltak

11 513 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

278 724 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

252 120 000

60

Forebyggende helsetjenester

420 961 000

61

Fengselshelsetjeneste

188 963 000

63

Allmennlegetjenester

854 787 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 296 000

73

Seksuell helse, kan overføres

59 979 000

74

Stiftelsen Amathea

26 035 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

186 749 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

230 507 000

62

Rusarbeid, kan overføres

455 178 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

174 715 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

486 245 000

73

Utviklingstiltak mv.

177 459 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 912 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

245 130 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 902 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 652 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

96 929 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

309 349 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

129 067 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

54 504 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

88 477 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106 344 000

61

Tilskudd til kommuner

160 416 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

27 869 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 300 050 000

71

Psykologhjelp

354 300 000

72

Tannbehandling

2 320 022 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 317 674 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

11 141 000 000

71

Legeerklæringer

8 988 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 129 960 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak

7 856 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

475 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 410 825 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 223 300 000

72

Jordmorhjelp

72 040 000

73

Kiropraktorbehandling

201 964 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

200 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

10 008 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

199 980 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

224 980 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

202 345 000

Totale utgifter

242 924 214 000

Inntekter:

3701

E-helse, helseregistre mv.

2

Diverse inntekter

81 941 000

3704

Norsk helsearkiv

2

Diverse inntekter

3 078 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

145 011 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

2 542 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

284 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

621 000 000

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

20 626 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

66 970 000

4

Gebyrinntekter

49 815 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

40 024 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 234 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

6 954 000

50

Premie fra private

17 606 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 392 000

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

194 650 000

3746

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

31 601 000

4

Registreringsgebyr

78 904 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2

Diverse inntekter

17 915 000

4

Gebyrinntekter

15 353 000

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 641 000

Totale inntekter

1 769 257 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21

kap. 3701 post 2

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 2

kap. 704 post 21

kap. 3704 post 2

kap. 710 post 22

kap. 3710 post 3

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 4

kap. 740 postene 1 og 21

kap. 3740 postene 2 og 4

kap. 740 post 1

kap. 5572 post 75

kap. 740 post 70

kap. 3740 post 3

kap. 740 post 60

kap. 3740 post 6

kap. 741 post 1

kap. 3741 postene 2 og 50

kap. 742 post 1

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 1

kap. 3710 post 3

kap. 745 postene 1 og 21

kap. 3745 post 2

kap. 745 post 1

kap. 3740 post 4

kap. 746 postene 1 og 21

kap. 3746 post 2 og 4

kap. 746 post 1

kap. 5572 post 74

kap. 747 postene 1 og 21

kap. 3747 postene 2 og 4

kap. 748 post 1

kap. 3748 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580,0 mill. kroner

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

50,0 mill. kroner

IV
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

5 913,8 mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

3 136,5 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0 mill. kroner

V
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021:

 • 1. aktiverer investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak i statens kapitalregnskap.

 • 2. i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

VI
Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtakene nr. 307, 17. desember 2016 og nr. 506, 27. november 2018 oppheves.

Presidenten: Bak innstillingen står regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 45 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 22.15.27)

Presidenten: Presidenten vil videre foreslå at redegjørelse gitt av helse- og omsorgsministeren i Stortingets møte den 13. oktober 2020 om status for arbeidet med koronapandemien vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 6, debattert 17. desember 2020

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (Innst. 165 S (2020-2021), jf. Prop. 42 S (2020-2021))

Presidenten: Under debatten har Kjersti Toppe satt fram et forslag på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 21, 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

2 941 312 000

»

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Voteringstavlene viste at det ble avgitt 46 stemmer for forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti og 40 stemmer mot.

(Voteringsutskrift kl. 22.16.26)

Jorodd Asphjell (A) (fra salen): President! Min stemme ble ikke registrert.

Presidenten: Da tar vi det en gang til, så vi er sikre på at vi ikke ender i en situasjon hvor noe kan endre seg.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 42 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 22.17.04)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

703

Internasjonalt samarbeid

71

Internasjonale organisasjoner, forhøyes med

21 100 000

fra kr 53 017 000 til kr 74 117 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 305 925 000 til kr 300 925 000

23

Forhåndsavtaler og vaksinasjon mot covid-19, forhøyes med

500 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 1 000 000 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 21,72, 73, 74 og 75, forhøyes med

2 553 193 000

fra kr 6 364 410 000 til kr 8 917 603 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 941 312 000

fra kr 39 961 045 000 til kr 37 019 733 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, forhøyes med

130 000 000

fra kr 3 229 660 000 til kr 3 359 660 000

80